Ja, vi ta­ler dårligt om de le­di­ge

BT - - DEBAT - REIMER BO CHRI­STEN­SEN

Journalist og rå­d­gi­ver

ge­ne­rø­si­tet, som Joachim gør, om et for­sik­rings­sy­stem, som er en del af vo­res vel­færds­sy­stem, er helt for­kert og ube­ga­vet. Der sker nog­le skred, når man bru­ger ord som ge­ne­rø­si­tet el­ler gav­mild­hed, som jeg hør­te en journalist si­ge i ra­dio­en i går, om dag­pen­ge, og det kan jeg ik­ke li­de. Man skal ha­ve respekt for folk – bå­de for mil­li­o­næ­rer og de­res ret til at eje mil­li­o­ner og for folk, som får dag­pen­ge. Det er en men­ne­ske­lig­hed, som vi ik­ke skal

AT BRU­GE OR­DET

for­fl adi­ge, hel­ler ik­ke med det sprog vi bru­ger om ar­bejds­lø­se.

som er på dag­pen­ge, og de har det ik­ke rart. De fø­ler, at vi an­dre hæn­ger dem ud og jag­ter dem med et sy­stem fuld­stæn­dig uden vær­dig­hed, hvor du bli­ver kon­trol­le­ret i ho­ved og røv. Selv­føl­ge­lig skal al­le ta­ge et ar­bej­de, hvis der er et ar­bej­de – der kom­mer ba­re ik­ke fl ere ar­bejds­plad­ser af, at vi ta­ler dårligt om de le­di­ge, li­ge­som der ik­ke kom­mer fl ere ar­bejds­plad­ser af, at man la­ver et ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft ’.

JEG KEN­DER FLE­RE,

li­de, at folk ba­re fal­der ud af dag­pen­ge­sy­ste­met. I mit so­ci­a­le syn skal man gø­re no­get for de al­ler­sva­ge­ste. Der skal ik­ke væ­re no­gen ta­be­re i vo­res sam­fund. De fær­re­ste sid­der og reg­ner på, hvad de får ud af at ta­ge et ar­bej­de. Langt de fl este vil ger­ne ar­bej­de, for en stor del af vo­res iden­ti­tet er, at vi har et ar­bej­de. Jeg har stor til­lid til ar­bejds­lø­se. Er der en hel mas­se ar­bejds­plad­ser, som in­gen vil ha­ve? Nej! Det vid­ner om, at de fl este ger­ne vil ar­bej­de. Vi skal ha­ve et sy­stem, som ta­ger hånd om folk, og vi skal gå eft er at få fuld be­skæft igel­se.

JEG KAN IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.