Nej, jeg spar­ker ik­ke til le­di­ge

BT - - DEBAT - JOACHIM B. OL­SEN

Be­skæft igel­ses­ord­fø­rer ( LA)

no­get, at vi ik­ke kan dis­ku­te­re dag­pen­ge, uden at man skal be­skyl­des for at spar­ke til folk. Over­før­sels­ind­kom­ster er ud­tryk for po­li­ti­ske pri­o­ri­te­rin­ger. De er ik­ke kom­met til os fra him­len og er ik­ke hæ­vet over dis­kus­sion. Og det er ik­ke ud­tryk for at væ­re et godt el­ler ondt men­ne­ske, når man pri­o­ri­te­rer den ene el­ler an­den vej. De pen­ge, vi bru­ger på dag­pen­ge, kan ik­ke bru­ges på an­dre ting. Og når man ud­be­ta­ler hø­je ydel­ser, så ved vi fra forsk­ning,

DET NYT­TER IK­KE

at det be­ty­der, at der er fl ere på dem. Så­dan er vir­ke­lig­he­den, og den skal vi kun­ne ta­le om.

dag­pen­ge­kom­mis­sio­nens for­slag, så vil­le vi sta­dig ha­ve det mest ge­ne­rø­se dag­pen­ge­sy­stem i ver­den. Og når vi bru­ger 60 mia. kr. me­re om året på at ud­be­ta­le over­før­sels­ind­kom­ster til folk i den ar­bejds­dyg­ti­ge al­der, end man gør i Sve­ri­ge, så har det nog­le kon­se­kven­ser. Vi har en la­ve­re øko­no­misk vækst og en la­ve­re vel­stand. Det er ik­ke sær­ligt for­nuft igt. Der er nog­le, som har en in­ter­es­se i ik­ke at de­bat-

HVIS MAN VEDT­OG

te­re sub­stan­sen, men i ste­det for gø­re det til en dis­kus­sion om at ta­le ned til folk, og det er use­ri­øst.

ned på le­di­ge. Folk age­rer i de sy­ste­mer, som de er i. Man skal ik­ke væ­re fl ov over at mi­ste sit ar­bej­de, men vi skal ind­ret­te sy­ste­met så­dan, at der er en af­vej­ning mel­lem at ha­ve et sik­ker­heds­net og en ge­vinst ved at kom­me til­ba­ge i ar­bej­de, for hvis ge­vin­sten er lil­le, så er men­ne­sker ind­ret­tet på den må­de, at de re­a­ge­rer på det. Det har ik­ke no­get at gø­re med at spar­ke på den en­kel­te el­ler på en grup­pe.

JEG SER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.