KVIN­DE, KEND DIN AN­SØG­NING ’’

Le­go vi­ser vej­en ved i sin sprog­brug at må­l­ret­te chef­stil­lings­op­slag til kvin­der. Bed­re end kønskvo­te­ring

BT - - DEBAT -

Fag­lig­hed over køn el­ler omvendt er al­tid en de­bat værd, når man dis­ku­te­re le­derjob. Sin­de­ne kom­mer i kog, og den egent­li­ge for­mel el­ler fa­cit fi ndes vel næp­pe. Nog­le vil har­ce­le­re vold­somt over, at man i det he­le ta­get i sam­men­hæn­gen for­ma­ster sig til at næv­ne fag­lig­hed først. TVANGS­UD­SKREV­NE PRO­CENT­SAT­SER FOR an­tal kvin­der i en virk­som­heds­le­del­se el­ler be­sty­rel­se kan læg­ge kni­ve og gafl er pas­si­ve hen til mid­dags­sel­ska­ber, mens det ver­ba­le vo­lu­men sti­ger til frå­den­de høj­der, og igen cirk­ler man let om fag­lig­he­dens om­drej­nings­punkt. For hvad er fag­lig­hed?

Pa­ratvi­den, in­tu­i­tion, ev­nen til at mo­ti­ve­re kol­le­ger og me­d­ar­bej­de­re, hård­hed til eff ek­tivt at ma­ne kon­fl ik­ter i jor­den. Løs­nings­o­ri­en­te­ret, po­si­tiv el­ler cha­u­vi­ni­stisk, kon­tant le­del­se? Og en hu­lens bun­ke an­dre mær­ka­ter alt eft er ti­dens for­hån­den­væ­ren­de kur­su­ska­ta­log.

Men vi kan vel sag­tens bli­ve eni­ge om, at i for­de­lin­gen af mænd og kvin­der på ar­bejds­mar­ke­det og an­tal­let af kvin­der i chef- og le­del­ses­stil­lin­ger er for­hol­det skævt. Så­dan helt grund­læg­gen­de. OG NU VI­SER Le­go må­ske vej­en til at gø­re no­get ved pro­blem­stil­lin­gen ad me­re kon­struk­tiv vej. Den suc­ces­ful­de le­ge­tøjs­kon­cern vil ger­ne frem­me kvin­ders kar­ri­e­re­vej i virk­som­he­den og ani­me­re til fl ere che­fan­søg­nin­ger fra kvin­de­lig hånd. Som blandt an­dre er­hvervskvin­den Stine Bos­se og re­k­rut­te­rings­fi rma­et Mercuri Ur­val var ude at ro­se i frem­skyn­den­de ven­din­ger for­le­den.

Bos­se så­gar med en di­rek­te op­for­dring til det øv­ri­ge er­hvervs­liv: » Det er et helt nød­ven­digt ini­ti­a­tiv, som an­dre virk­som­he­der bur­de ko­pi­e­re på ste­det, « gav hun blandt an­det ud­tryk for i Ber­ling­s­ke. LE­GO HAR SAT sig for at for­mu­le­re si­ne chef­stil­lings­op­slag, så de i ord­valg og ud­tryk er me­re in­klu­de­ren­de i for­hold til kvin­der. I er­ken­del­sen af, at mænd og kvin­der for­mu­le­rer sig for­skel­ligt, el­ler tæn­der om man vil, på for­skel­li­ge sig­na­ler og for­mu­le­rin­ger i jo­bop­slag. MERCURI UR­VAL ER gå­et så langt som til at hol­de mø­der med sprog­for­ske­re på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet for at ram­me det så­kald­te se­man­ti­ske snit bed­re. El­ler nok sna­re­re lidt me­re frit: ’ Hvor­dan ram­mer vi fl ere Hvil­ke kon­se­kven­ser vil det få, hvis ulig­he­den bli­ver stør­re i Dan­mark? kvin­der, så de re­a­ge­rer på op­sla­ge­ne og sø­ger chefj ob­be­ne’.

Selv hos vrang­vil­je- fl øj­en, når det gæl­der tvun­gen kønskvo­te­ring, bør Le­gos frem­gangs­må­de frem­kal­de løft ede øjen­bryn. Mænd har det med at skri­ve til mænd. Alt­så, så­dan ube­vidst og i hår­de og i ek­semp­let let for­teg­ne­de ad­jek­ti­ver: ’ Du tri­ves i hårdt­pum­pet og kon­fl ikt­fyldt far­vand’.

Ik­ke at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt nød­ven­dig­vis i jag­ten på en chef­se­kre­tær til DF- grup­pen i Bruxelles vil­le for­mu­le­re sig: ’ Vi sø­ger for­trins­vis for­vir­re­de pi­gebørn fra Re­bild- kan­ten’. Men at af­sø­ge sprog­brug, blø­de el­ler hår­de ven­din­ger, der går an for en­hver smag og di­rek­te buzz- words til kvin­der, hvis man vil frem­me li­ge­stil­lin­gen på chef­gan­ge­ne, er da en gang­bar vej. AT VEJ­EN TIL chef­stil­lin­ger­ne så er langt læn­ge­re end re­ak­tio­nen på et stil­lings­op­slag, er en an­den snak. Man kan sag­tens op­le­ve mænd gå i no­get nær ben­låst ko­ma over at skul­le igen­nem he­ad­hunter­fi rma­er­nes le­ve­brøds­ma­ski­ner af psy­ko­log­test og an­sæt­tel­ses­bo­ards på stør­rel­se med et au­di­to­ri­um. Sik­kert og­så kvin­der...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.