Vil­le Mar­gret­he Ves­ta­ger kun­ne bli­ve en bed­re stats­mi­ni­ster end Løk­ke og Thor­ning?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.43 FORSTANDEN RY­GER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.11 FEJL­SKUD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.32 KOM HJEM, MAR­GRET­HE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.03 STATS­MI­NI­STER FØR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.51

Ja

Char­lot­te Vangs­gaard

Stine Thom­sen

Jo­hn Sø­ren­sen

Li­se­lot­te Munk

Nej

1.815 stem­mer på bt. dk

TAK, MEN NEJ TAK Du go­de­ste, det var da en fryg­te­lig tan­ke. Så vil­le der hver­ken væ­re plads el­ler vel­færd til­ba­ge til dan­sker­ne. Tak, men nej tak! Det er svært at si­ge. Når po­li­ti­ke­re får lidt magt, så ry­ger de­res for­stand – og til egen for­del. Kan hun æn­dre det­te og hjæl­pe de sva­ge, så vil hun væ­re den før­ste, vi har set i he­le den dan­ske hi­sto­rie. Mar­gret­he Ves­ta­ger er me­re in­tel­li­gent end Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Hel­le Thor­ning- Sch­midt, men hun vil væ­re et fejl­skud. Det ly­der som en god idé. Kom­pe­ten­cer­ne er i or­den, og hun er en dyg­tig kom­mu­ni­ka­tor og leder, nu med in­ter­na­tio­nal po­li­tisk er­fa­ring. Kom hjem, Mar­gret­he – vi har brug for dig!

Hen­rik Da­hl Her­man­sen

Det vil jo væ­re Mar­gret­he Ves­ta­gers an­den gang som stats­mi­ni­ster. Hun trak i trå­de­ne, da Hel­le Thor­ning- Sch­midt var stats­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.