PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

LARS ANDERSEN Nej, det er ik­ke en god ud­vik­ling. Vel­stan­den ik­ke er li­ge­ligt for­delt. Vi in­ter­es­se­rer os for, hvor­dan det går med dem, der bor i Dan­mark, for­di vi me­ner, at der skal væ­re en so­ci­al ret­fær­dig­hed. Vel­stan­den skal væ­re for­delt or­dent­ligt. Det er po­si­tivt, at de 10 pct. med den hø­je­ste ind­komst har frem­gang, og at gen­nem­snit­sind­kom­ster­ne for al­le er ste­get. Sam­ti­dig skal man hu­ske, at folk, der har en lav ind­komst et år, oft e ik­ke har det året eft er – der er mo­bi­li­tet i ind­komst­sy­ste­met.

Fra mit per­spek­tiv er ulig­hed ik­ke en en­ty­dig stør­rel­se, men jeg ser ik­ke sti­gen­de ulig­hed som et pro­blem. Dan­mark har i for­vej­en høj lig­hed. Må­let må i ste­det væ­re et sam­fund med høj vækst og høj ind­komst­mo­bi­li­tet.

Di­rek­tør i Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.