Så går det løs

BT - - DEBAT -

Det kni­ber med fod­slag, når det gæl­der fi nan­si­e­rin­gen af et nyt og me­re fl ek­si­belt dag­pen­ge­sy­stem. (...) Hidtil har ho­ved­par­ten af par­ti­er­ne und­ladt at kom­me med kon­tan­te for­slag til for­bed­rin­ger un­der hen­vis­ning til, at de vil af­ven­te re­sul­ta­tet af dag­pen­ge­kom­mis­sio­nens ar­bej­de, men det æn­drer sig fra i dag. Nu er det slut med at gem­me sig – for­sla­ge­ne må på bor­det.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.