Kon­ser­va­ti­ve

BT - - NYHEDER -

or­det kon­ser­va­ti­ve med par­ti­et, og der­for vil vi hel­le­re bru­ge or­det bor­ger­li­ge. Der er 360, der har meldt sig ind si­den Fa­ce­book- op­sla­get. Og man­ge af dem er tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve kreds­for­mænd og an­dre kon­ser­va­ti­ve, « si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Hun op­stil­le­de til fol­ke­tings­val­get for de Kon­ser­va­ti­ve, men blev ik­ke valgt og meld­te sig se­ne­re ud i pro­test mod par­tiets po­li­tik. Pe­ter Sei­er Chri­sten­sen er in­ge­ni­ør og bror til Lars Sei­er Chri­sten­sen fra Saxo Bank, der som be­kendt stod bag Li­be­ral Al­li­an­ce. Bror­mand har dog in­gen fin­ger med i spil­let, der er jo og­så ta­le om et kon­kur­re­ren­de pro­dukt.

» Det Kon­ser­va­ti­ve par­ti­pro­gram er fint nok bort­set fra EU- po­li­tik­ken, men det er jo ik­ke det, man ser ud­mønt­et. Der mang­ler sim­pelt­hen et par­ti i det po­li­ti­ske land­skab. Der er man­ge, der ger­ne vil ha­ve en hård ud­læn­din­gepo­li­tik og en blå øko­no­misk po­li­tik. Stem­mer man på DF, får man jo en so­ci­a­li­stisk øko­no­misk po­li­tik, og LA er ik­ke så hår­de på ud­læn­din­ge­om­rå­det, som de hæv­de­de, « si­ger Pe­ter Sei­er Chri­sten­sen.

» Vi er ik­ke imod EU, men vi er klar til at mel­de os ud, hvis det ik­ke lyk­kes at re­for­me­re EU. Der kom 280.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter til Tys­kland og 24.000 til Sve­ri­ge i sep- tem­ber, og EU har fuld­stæn­dig fejl­et. En­ten skal man sen­de folk til­ba­ge, og det kan man ik­ke, el­ler og­så skal vi luk­ke græn­ser­ne - bå­de til Eu­ro­pa og til Dan­mark. Vi skal ud af flygt­nin­ge- kon­ven­tio­ner­ne. De er skre­vet i 1953 og er ik­ke tids­sva­ren­de. Der er og­så pro­ble­mer med men­ne­ske­ret­tig­heds- kon­ven­tio­ner­ne. De bli­ver brugt til at gen­nem­fø­re ting, der ik­ke er hen­sigts­mæs­si­ge. F. eks. at lands­ret­ten ik­ke kan ud­vi­se den dybt kri­mi­nel­le si­gø­j­ner­boss Gi­mi Le­vako­vic. Det er helt uac­cep­ta­belt, « si­ger Pe­ter Sei­er Chri­sten­sen. ’ Ta­ger po­li­tik­ken til­ba­ge’ Per­nil­le Ver­mund sup­ple­rer:

» I 40 år har vi ta­get folk til Dan­mark, der ik­ke tri­ves her og ik­ke over­hol­der loven. Er­fa­rin­gen vi­ser, at det ik­ke lyk­kes at in­te­gre­re dem, uan­set om der er en blå el­ler rød re­ge­ring. DF har ta­get de kon­ser­va­ti­ves vær­dipo­li­tik, og LA har ta­get de­res øko­no­mi­ske po­li­tik. Vi ta­ger det så­dan set ba­re til­ba­ge. In­klu­si­ve væl­ger­ne, hå­ber vi, « si­ger hun.

Er du ik­ke ba­re sur over, du ik­ke blev valgt?

» Nej, hvis jeg var ble­vet valgt, hav­de der må­ske væ­ret et an­det fler­tal i De Kon­ser­va­ti­ve, og de hav­de ført en an­den po­li­tik. Og så var det ik­ke nød­ven­digt med et nyt par­ti, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.