Eks­per­ter­nes bud på de nye dag­pen­ge an­be­fa­lin­ger fra eks­per­ter­ne

BT - - NYHEDER -

Æn­dret dag­pen­ge­be­reg­ning: Fle­re vil kun­ne få den hø­je­ste dag­pen­ge­sats. Ta­ger man et job til en la­ve­re løn end det op­rin­de­li­ge i lø­bet af sin le­dig­heds­pe­ri­o­de, skal dag­pen­ge­sat­sen ik­ke ned­ju­ste­res ef­ter­føl­gen­de. Dag­pen­ge­sat­sen skal iføl­ge kom­mis­sio­nen i ste­det fast­sæt­tes på bag­grund af de 12 må­ne­der, hvor man har haft den stør­ste ind­tægt i de se­ne­ste to år. I dag be­reg­nes dag­pen­ge­sat­sen på bag­grund af de se­ne­ste tre må­ne­ders hø­je­ste ind­tægt. Ka­rens­da­ge: For hver tredje må­ned i le­dig­hed vil man mi­ste to da­ges dag­pen­ge, med min­dre man har ar­bej­det mindst 15 da­ge i de for­gan­ge tre må­ne­der. Man kan ha­ve op til ot­te ka­rens­da­ge om året, hvil­ket vil mind­ske den år­li­ge ud­be­ta­ling med ca. tre pro­cent. På nu­væ­ren­de tids­punkt fin­des der in­gen ka­rens­da­ge. Godt­gø­rel­ses­da­ge: Reg­ler­ne æn­dres, så arbejdsgivere frem­over skal be­ta­le dag­pen­ge til den le­di­ge de før­ste to da­ge ved al­le an­sæt­tel­ser. Arbejdsgivere skal be­ta­le for tre da­ge i dag, men ik­ke ved kor­te­re an­sæt­tel­ses­pe­ri­o­der. Til­knyt­nings­krav: Har man mod­ta­get dag­pen­ge i fi­re he­le år, re­du­ce­res dag­pen­ge­pe­ri­o­den med én må­ned. Der ek­si­ste­rer ik­ke en lig­nen­de re­gel i dag. Sup­ple­ren­de dag­pen­ge: I frem­ti­den vil man lø­ben­de kun­ne genop­tje­ne sup­ple­ren­de dag­pen­ge, hvis man har et fuld­tids­ar­bej­de. En må­neds ar­bej­de gi­ver ret til to må­ne­ders dag­pen­ge. I dag er der en re­gel om, at ens sup­ple­ren­de dag­pen­ge skal væ­re brugt op, før man kan genop­tje­ne fle­re. Den­ne re­gel drop­pes. Ad­gangs­krav: Dag­pen­ge­ret bli­ver ind­komstaf­hæn­gig. Man vil så­le­des skul­le ha­ve tjent mindst 212.400 kr. i en tre- årig pe­ri­o­de for at væ­re dag­pen­ge­be­ret­ti­get. I dag op­tje­nes dag­pen­ge på uge­ba­sis, hvor ret­ten til ydel­sen er af­hæn­gig af an­tal­let af ti­mer, man har ar­bej­det ( kra­vet er mindst 1.924 ti­mer).

DAG­PEN­GE Fle­re le­di­ge på hø­je­ste dag­pen­ge­sats. Let­te­re genop­tje­ning. Og nye ka­rens­da­ge. Det er nog­le af for­sla­ge­ne i den læn­ge ven­te­de rap­port fra dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen, der blev of­fent­lig­gjort i går. Med an­be­fa­lin­ger­ne fra kom­mis­sio­nen ly­der start­skud­det nu til det po­li­ti­ske slut­spil om en ny dag­pen­gere­form. Ef­ter fem år med den gif­ti­ge dag­pen­ge­de­bat øverst på dags­or­de­nen er det nu op til Fol­ke­tin­gets par­ti­er at nå til enig­hed om nye reg­ler på om­rå­det. Den nu­gæl­den­de re­form er ble­vet kri­ti­se­ret, for­di langt fle­re le­di­ge end for­ven­tet faldt ud af sy­ste­met ef­ter to år på dag­pen­ge.

Mens Ven­stre i går glæ­de­de sig over kom­mis­sio­nens an­be­fa­lin­ger, gen­tog Dansk Fol­ke­par­ti kra­vet om, at der skal fin­des fle­re pen­ge til et nyt dag­pen­ge­sy­stem. Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve me­ner, at der bør skæ­res me­re i sat­sen til nyud­dan­ne­de. Ra­di­kal ros I rød blok ro­ser De Ra­di­ka­le, der var med til at la­ve det nu­væ­ren­de sy­stem, eks­per­ter­nes an­be­fa­lin­ger. De øv­ri­ge par­ti­er i rød blok me­ner, at sy­ste­met bør til­fø­res fle­re pen­ge,

Men hvad går an­be­fa­lin­ger­ne ud på – og hvil­ke for­skel­le er der på kom­mis­sio­nens for­slag og det nu­væ­ren­de sy­stem? BT har sam­let kom­mis­sio­nens cen­tra­le an­be­fa­lin­ger og stil­let dem op mod det sy­stem, som ek­si­ste­rer i dag.

Le­di­ge vil frem­over ha­ve en be- skæf­ti­gel­ses­kon­to. På den kan le­di­ge ’ ind­sæt­te’ ar­bejds­ti­mer fra ar­bej­de, de har i de­res le­dig­heds­pe­ri­o­de. Ti­mer­ne kan så ’ veks­les’ til dag­pen­ge i for­hol­det 1: 2. Det vil si­ge, at én dags ar­bej­de gi­ver ret til to da­ges ek­stra dag­pen­ge, og så­dan vil le­di­ge kun­ne for­læn­ge de­res dag­pen­ge­pe­ri­o­de fra to til tre år. Den sam­le­de dag­pen­ge­pe­ri­o­de er to år i dag. Her­ef­ter kræ­ves der et års ar­bej­de for at genop­tje­ne ny ret til dag­pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.