Vi kæm­per mod ind­brud­sty­ve­ne

BT - - NYHEDER -

BLÅ BLINK OG BLOD­SPOR pe­ge­de på po­li­tiets øge­de be­vogt­nings­op­ga­ver ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn som pro­ble­met.

Men po­li­ti­folk, der til dag­lig ar­bej­der med opkla­ring af ind­brud, for­tæl­ler nu en an­den hi­sto­rie til BT. Kre­a­ti­ve løs­nin­ger » Han skul­le ba­re vi­de. For ind­brud bli­ver ik­ke syl­tet. Vo­res ar­bej­de er net­op at sør­ge for, at et ind­brud bli­ver vendt til en så po­si­tiv op­le­vel­se som mu­ligt. Der­for kø­rer vi og­så som ud­gangs­punkt ud til al­le ind­brud i pri­vat be­bo­el­se, « si­ger be­tjen­ten Sø­ren fra Kø­ben­havns Po­li­tis Ind­brud­s­af­snit. Han øn­sker ik­ke at få sit ef­ter­navn i avi­sen.

Han bak­kes op af sin leder, po­li­ti­kom­mis­sær Bri­an Bel­ling.

» Jeg kan ik­ke gen­ken­de kri­tik­ken. Vi har det sam­me an­tal folk i af­de­lin­gen, og der er ik­ke ble­vet skå­ret, « si­ger han.

Kri­tik­ken af opkla­rings­ar­bej­det vak­te stor op­mærk­som­hed, og po­li­ti­ker­ne stod i he­le sid­ste uge i kø med kre­a­ti­ve løs­nin­ger, som de vil ta­ge med til bor­det, når for­hand­lin- ger­ne om et nyt po­li­ti­for­lig be­gyn­der i mor­gen.

På Bel­la­høj Sta­tion kan Sø­ren mær­ke ef­ter­døn­nin­ger­ne af de­bat­ten, når han ta­ler med bor­ge­re, der rin­ger ind. Folk var over­ra­ske­de » I dag reg­ne­de to af dem ik­ke med, at vi vil­le kom­me ud til dem. De var me­get over­ra­ske­de, « si­ger han, da BT mø­der ham på sta­tio­nen for at føl­ge ar­bej­det.

I Kø­ben­havn sam­le­de man i maj sid­ste år po­li­tiets tre ind­brud­s­af­de­lin­ger på Bel­la­høj Sta­tion. Det har gi­vet for­de­le i for­hold til at kun­ne sæt­te mas­sivt ind i de om­rå­der, der pla­ges af ty­ve­ban­der. Men selv om an­tal­let af ind­brud er fal­det, har Dan­mark som hel­hed sta­dig et re- kord­højt an­tal ind­brud og en ek­strem lav opkla­rings­pro­cent på un­der syv.

Og Sø­ren er­ken­der, at de godt kun­ne bru­ge fle­re mænd til ef­ter­forsk­nings­ar­bej­det.

» Det vil­le klart hjæl­pe med me­re tid til og­så at føl­ge de små spor. Men for at vi over­ho­ve­det kan kæ­de fle­re ind­brud sam­men til en ger­nings­mand el­ler en be­stemt grup­pe, kræ­ver det først, at vi kom­mer ud og un­der­sø­ger ind­brud­de­ne. Og det gør vi, « si­ger Sø­ren.

Tra­cy Jør­gen­sen un­dre­de sig, da hun trå­d­te ind i hjem­met og så skabs­dø­re­ne stå ga­ben­de åb­ne. Men chokket kom først 15 mi­nut­ter se­ne­re, da hun trå­d­te ind i sove­væ­rel­set og så de tom­me smyk­ke­skrin. » Jeg fik kval­me og hav­de svært ved at træk­ke vej­ret, « si­ger hun.

Ty­ve­ne stjal smyk­ker, de­sig­n­er­k­ni­ve, et ste­reo­an­læg, en lap­top og søn­nens spa­re­gris. Det sto­re tv i stu­en har de la­det stå. Kas­per ta­ger en vat­pind frem, dyp­per den i de­mi­ne­ra­li­se­ret vand og po­der hånd­ta­ge­ne for at sam­le dna- spor.

En ti­me ef­ter at be­tjen­te­ne Kas­per og Sø­ren er mødt på ar­bej­de, er de ryk­ket ud til fa­mi­li­en Jør­gen­sen i Ka­strup. Kas­per ret­ter lom­me­lyg­ten mod ru­den for at fin­de fin­ger­af­tryk. Kas­per un­der­sø­ger mær­ket fra skru­et­ræk­ke­ren, som ty­ve­ne har brugt til at bræk­ke ha­ve­dø­ren op.

Der er ek­stra travlt i dag. Det er søn­dag, og folk ven­der hjem fra ef­ter­års­fe­rie. Nor­malt har de fi­re- fem ind­brud om da­gen, men i dag har ind­brud­s­af­de­lin­gen, der dæk­ker Kø­ben­havn, Fre­de­riks­berg, Tår­n­by og Dra­gør, al­le­re­de få­et syv an­mel­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.