Mar­tin Jør­gen­sen fær­dig som bus- boss

BT - - NYHEDER -

KON­KURS Bus­sel­ska­bet Centrum Turist, der har den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler Mar­tin Jør­gen­sen som me­de­jer, er gå­et kon­kurs. I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Mar­tin Jør­gen­sen, at kon­kur­sen kom­mer eft er læn­ge­re tids be­stræ­bel­ser på at ska­be en sik­ring af sel­ska­bets frem­tid.

» Som me­de­jer af Centrum Turist er en kon­kurs selv­føl­ge­lig en me­get trist ting at op­le­ve - virk­som­he­den har jo væ­ret en del af fa­mi­li­en si­den 1920.

Nu øn­sker jeg ba­re, at der fi ndes den bedst mu­li­ge løs­ning for virk­som­he­den, kre­di­to­rer­ne, de an­sat­te, vo­res kun­der samt for al­le an­dre med in­ter­es­ser i virk­som- he­den, « skri­ver Mar­tin Jør­gen­sen. Han op­ly­ser, at en ku­ra­tor, ud­pe­get af skift eret­ten, nu vil for­sø­ge at red­de så man­ge vær­di­er som mu­ligt og sik­re den bedst mu­li­ge ind­dæk­ning til kre­di­to­rer­ne. Gæld på 50,7 mio. Af Centrum Turists års­regn­skab for 2013/ 14 frem­går det, at sel­ska­bet hav­de gælds­for­plig­tel­ser på 50,7 mil­li­o­ner kr. mod 41,3 mil­li­o­ner kr. året før. I en note til regn­ska­bet står der, at ’ sel­ska­bets fort­sat­te drift er afh æn­gig af, at bud­get­ter­ne for 2014/ 2015 ik­ke af­vi­ger ne­ga­tivt’.

Iføl­ge TV2 Spor­ten skab­te kon­kur­sen pro­ble­mer for Brønd­bys kvin­de­li­ge fod­bold­spil­le­re.

De fi k i søn­dags ud­sat de­res topkamp mod Fortu­na Hjør­ring, for­di en aft alt bus fra Centrum Turist ik­ke kom for at hen­te hol­det. For få uger si­den blev der ryd­det dra­stisk ud i chef­gan­gen på ban­ker­nes or­ga­ni­sa­tion Fi­nans­rå­det. Ud­rens­nin­gen be­ty­der, at den tid­li­ge­re Ven­stre- pro­fi l Mads Rør­vig nu bli­ver chef for den ny­op­ret­te­de af­de­ling for Pu­blic Re­la­tions. Mads Rør­vig var frem til val­get i ju­ni med­lem af Fol­ke­tin­get og for­mand for Fol­ke­tin­gets Skat­te­ud­valg.

11 re­stau­ran­ter i De Ara­bi­ske Emira­ter og Egyp­ten, 16 fran­chi­se­kon­trak­ter i det øv­ri­ge Mel­le­mø­sten og pla­ner om at åb­ne sit for­ret­nings­kon­cept i New York. På blot fem år har den 37- åri­ge ud­lands­dan­sker An­dreas Lind­gre­en Borg­mann op­byg­get et min­dre ma­dim­pe­ri­um i Mel­le­mø­sten. Fast­food­kæ­den Kcal, som kon­cep­tet hed­der, byg­ger på sund og kal­o­rie­kon­trol­le­ret mad. Det skri­ver Bør­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.