Po­li­ti­et eft er­ly­ser to ma­ske­re­de mænd

BT - - NYHEDER -

UBUD­NE GÆ­STER Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti be­der bor­ger­ne om hjælp til at fi nde de to ma­ske­re­de og be­væb­ne­de mænd, som lør­dag aft en brød ind hos tre æl­dre sø­sken­de i Von­ge ved Tør­ring. Hu­sets brød­re, der er om­kring 80 år, tog kam­pen op og send­te de ubud­ne gæ­ster på fl ugt.

Po­li­ti­et vil ger­ne hø­re fra bor­ge­re, der har set per­so­ner, som kom til ger­nings­ste­det på Ham­mer Møl­le­vej 6 lør­dag om­kring ger­nings­tids­punk- tet klok­ken 21 – el­ler per­so­ner, som for­lod ger­nings­ste­det se­ne­re på aft enen.

De to eft er­ly­ste for­mode­de ger­nings­mænd be­skri­ves beg­ge som mænd, cir­ka 180 cen­ti­me­ter hø­je, musku­lø­se af byg­ning og beg­ge med en strik­ket ’ rø­ver­hue’ med et hul hen over øj­ne­ne. Den ene mand med­brag­te en pi­stol, mens den an­den bar en køk­kenk­niv. To dask i nak­ken Pe­ter Jør­gen­sen, den ene bror, har for­talt TV Syd, hvor­dan han over­man­de­de den ene ger­nings­mand:

» Jeg skub­be­de til ham, og så lå vi og slo­ges ude i gan­gen. Han prø­ve­de at hol­de mig, men jeg fi k da pi­sto­len ta­get fra ham, og så fi k han to dask i nak­ken. Jeg lær­te, da jeg var sol­dat, at de ik­ke kan tå­le at bli­ve slå­et i nak­ken. Og jeg slog ham to gan­ge. Det var nok der­for, han blev ræd. «

Da Jens Chri­sti­an Jør­gen­sen nå­e­de ud i gan­gen for at hjæl­pe sin bror, blev han mødt af en mand med en stor kniv.

» Den tog jeg fra ham. Og så slog jeg ham med min stok. Så for­svandt han, « si­ger han til TV Syd.

Beg­ge ger­nings­mænd fl yg­te­de uden ud­byt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.