’’

BT - - NYHEDER -

Vo­res nys­ger­ri­ge sind til­freds­stil­ler vi, når vi sø­ger svar på Goog­le, og det, vi er nys­ger­ri­ge ef­ter, er ty­pisk det, som vi mø­der i hver­da­gen. Der er fle­re, som li­der af sved­pro­ble­mer el­ler af snor­ken end af kræft

Step­han Si­eland, for­sker i di­gi

talt hver­dags­liv på RUC

ME­TO­DEN BAG GOOG­LE- LI­STEN:

Goog­le Dan­mark har fun­det frem til de spørgs­mål in­den for ka­te­go­ri­en ’ Krop og Sund­hed’, som dan­sker­ne har søgt på flest gan­ge i 2015 via Goog­les sø­ge­ma­ski­ne. De ty­ve mest stil­le­de spørgs­mål er fun­det ved, at Goog­le først har ud­truk­ket da­ta over de mest søg­te søg­nin­ger med hv- ord så­som hvad, hvor­dan, hvor­for og hvil­ken. Der­næst er spørgs­måls­søg­nin­ger­ne sor­te­ret ud fra, hvil­ke søg­nin­ger der om­hand­ler kro­p­s­funk­tio­ner og sund­hed. Man hik­ker for at få ma­den på plads. Hvis no­get har sat sig i klem­me ne­de i spi­se­rø­ret, så hik­ker vi for at få det løs. Et hik er en hur­tig indån­ding af luft, der ska­ber et un­der­tryk un­der det, der sid­der i klem­me i spi­se­rø­ret. Når vi hik­ker, luk­ker stem­me­læ­ber­ne hur­tigt, og det gi­ver den vel­kend­te lyd ’ hik’. Man snor­ker, for­di der ik­ke er nok plads i svæl­get. Snor­ke­ly­de­ne, der hol­der part­ne­ren vå­gen om nat­ten, stam­mer fra vi­bra­tio­ner i det blø­de væv i svæl­get. Svæl­get stræk­ker sig fra den ba­ger­ste del af næ­se­hu­len ned til stru­be­ho­ve­det. Over­vægt øger ri­si­ko­en for snor­ken, for­di fedt­væ­vet, der sæt­ter sig på hal­sen, mind­sker plad­sen i svæl­get. Gab er et myste­ri­um. Undersøgelser sø­gel­ser har vist, at man ga­ber me­re, når det er varmt,t, end når det er koldt. Der­for ly­der en te­o­ri: Man ga­be­ra­ber for at køl­ne hjernen. En an­den te­o­ri er, at man ga­ber­ber for at stræk­ke kæ­ber­ne el­ler for at få vel­væ­re. In­genn ved, hvor­for gab smit­ter. Lus smit­ter, hvis du har TÆT ho­ved- til- ho­ved­kon­takt. De små in­sek­ter kan nem­lig hver­ken hop­pe el­ler fly­ve. Lu­se­ne le­ver i ho­ved­bun­den, hvor hunlu­sen læg­ger 3- 8 æg om da­gen. Æg­ge­ne sæt­ter hunlu­sen ca. 1,5 cm fra ho­ved­bun­den, hvor der bå­de er luft­fug­tig­hed og var­me. Det klør, for­di lu­se­ne bi­der og su­ger blod. 13 pct. af al­le børn får lus. Pi­ger har dob­belt så stor ri­si­ko som dren­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.