R MIN AF­FØ­RING?

BT - - NYHEDER - Kilde: Net­dok­tor og sund­hed. dk, Vi­den­skab. dk, As­apSCIENCE FO­TO: Iris GRAFIK: Öberg

TIRS­DAG 20. OK­TO­BER 2015

Man ved ik­ke helt præ­cist hvor­for men­ne­sker som det ene­ste pat­te­dyr rød­mer. Darwin har blandt an­det sagt: ’ Rød­men­de er det mest be­syn­der­li­ge og mest men­ne­ske­li­ge af al­le ud­tryk’. Der er fle­re te­o­ri­er om hvor­for vi rød­mer, og en af dem er, at vi rød­mer, for at folk lk skal tro på, at vi er pin­ligt be­rør­te el­ler­l­ler for­try­der no­get. Det gør den hel­ler ik­ke. Fak­tisk skyl­des lug­ten ho­ved­sa­ge­ligt de bak­te­ri­er, der sid­der rundt om­kring sved­kir­t­ler­ne. Sved­kir­t­ler­ne fin­des overalt på krop­pen og kan de­les op i to ka­te­go­ri­er. Dem der sid­der på hu­den, der re­a­ge­rer ved var­me og stress, og dem der sid­der ved hår­sæk­ke­ne, ho­ved­sa­ge­ligt i arm­hu­ler og om­kring køns­de­le. Sve­den fra hår­sæk­ke­ne er tyk­ke­re, og bak­te­rie- ned­bryd­nin­gen her­fra lug­ter mest. Hæ­mo­ri­der klør, for­di de gør det be­svær­ligt at hol­de en or­dent­lig hy­giej­ne i ba­ger­ste ge­led. En hæ­mo­ri­de op­står, når tarms­lim­hin­den med de un­der­lig­gen­de blodå­rer bli­ver løs og be­gyn­der at be­væ­ge sig ud gen­nem anus. Man kan få hæ­mo­ri­der af for­stop­pel­se, gravi­di­tet og fød­sel. Over halv­de­len af dan­ske­re over 50 år har hæ­mo­ri­der, og det ram­mer hyp­pigst kvin­der. Dyk­ker el­ler fly­der? Der er to slags af­fø­ring, og no­get ty­der på, at det er den før­ste, som op­ta­ger dan­sker­ne mest. Din af­fø­ring syn­ker, hvis du f. eks. mang­ler væ­ske, ind­ta­ger for få fi­bre el­ler spi­ser me­get kød. Der­med ik­ke sagt at en ’ dyk­ker’ er us­und, den skal ba­re ik­ke ham­re mod bun­den af kum­men. Hvis den gør det, så spi­ser du for­kert, be­væ­ger dig for lidt, el­ler drik­ker for lidt vand. Spæd­børn gyl­per, for­di den ring­mu­skel, der sid­der i top­pen af ma­ve­sæk­ken, ik­ke er luk­ket helt til, li­ge­som den er hos stør­re børn og voks­ne. Der­for skal der ik­ke så me­get krav­len rundt el­ler så stort pres på ma­ven til, før gyl­pen kom­mer op. Des­u­den slu­ger spæd­børn luft, når de spi­ser, og når den luft bøv­ses op, så kom­mer der gylp med. Der er ik­ke no­gen en­de­gyl­dig for­kla­ring på, hvor­for man får si­desting. Den vel­kend­te smer­te li­ge un­der ri­b­be­ne­ne er el­lers kendt af næ­sten al­le. En te­o­ri er dog, at si­desting skyl­des træt­hed i mel­lem­gul­vet, hvor de led­bånd, som bin­der mel­lem­gul­vet til rygsøj­len, bli­ver træt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.