Kæm­pe pris­for­skel

BT - - NYHEDER -

LÅNEKUP de her fi nan­si­el­le pro­duk­ter, « si­ger Ni­co­lai Cril­les Tøn­ne­sen, der er ana­ly­ti­ker hos Com­pa­ro. dk.

Bå­de For­bru­ger­rå­det Tænk og Fore­ne­de Dan­ske Mo­to­re­je­re be­kræft er, at der er rig­tig man­ge pen­ge at spa­re ved at un­der­sø­ge mar­ke­det og væl­ge den bil­lig­ste løs­ning.

» Det nyt­ter ik­ke no­get, at man får et fan­ta­stisk til­bud på en bil, hvis man sæt­ter det go­de køb over styr ved at op­ta­ge et rig­tig dyrt lån. Der­for bør man ind­hen­te to el­ler tre til­bud og for­hand­le om pri­sen, « si­ger Lars Baads­gaard, der er an­svar­lig for fi nan­si­el­le test hos For­bru­ger­rå­det Tænk. Tjek etab­le­rings­ge­byr Man­ge for­bru­ge­re be­går den fejl, at de ude­luk­ken­de ser på ren­ten, for­kla­rer Al­lan Skyt­te Chri­sten­sen, der er for­bru­ge­rø­ko­nom hos FDM. Han an­be­fa­ler at væ­re me­get op­mærk­som på etab­le­rings­om­kost­nin­ger­ne ved lå­net.

» Lå­net kan godt se for­del­ag­tigt ud, for­di ren­ten er me­get lav. Men stift el­ses­om­kost­nin­ger­ne kan va­ri­e­re fra om­kring 2.000 kr. til over 10.000 kr., « si­ger Al­lan Skyt­te Chri­sten­sen.

Han næv­ner, at kun­der især skal hol­de øje med, hvad bil­for­hand­ler­ne ta­ger i ge­by­rer for at for­mid­le lå­net. I lå­ne­aft alen hed­der det ty­pisk stift el­ses­pro­vi­sion, ting­lys­ning og do­ku­ment­ge­by­rer.

» For­hand­le­ren ta­ger sig jo be­talt for at ord­ne pa­pir­ar­bej­det for fi nan­si­e­rings­sel­ska­bet. Det er en god idé at få et lå­ne­til­bud fra en bank, in­den du snak­ker med bil­for­hand­le­ren. Så kan du sam­men­lig­ne de to til­bud og for­hand­le pri­sen ned, « for­kla­rer Al­lan Skyt­te Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.