A

BT - - KULTUR -

Bar­ba­ra Broc­co­li løb som lil­le pi­ge rundt på fi lm­set­tet, da hen­des far, Al­bert R. Broc­co­li, pro­du­ce­re­de Bond- fi lm til­ba­ge i 1960er­ne og 1970er­ne. Si­den 1990er­ne har den 55- åri­ge pro­du­cer sty ret den sto­re fi lm­fran­chi­se med sin halv­bror Mi­cha­el G. Wil­son. Hun er mor for he­le Bond- fa­mi­li­en. Hun går for på den ene si­de at væ­re ben­hård, men og­så lidt af en hø­ne­mor på de eft er­hån­den sto­re fi lm­hold med fl ere hund­re­de an­sat­te, der la­ver Bond- fi lm. Med den ene hånd hol­der hun fast på de ret­tig­he­der til Bond- uni­ver­set, som EON Pro­ductions har, men det gør ik­ke Bar­ba­ra for fi n til at hen­te kaff e til en tek­ni­ker un­der ind­spil­nin­ger­ne, hvis ved­kom­men­de ser ud til at træn­ge til en op­mun­tring.

Bar­ba­ra Broc­co­li og hen­des halv­bror Mi­cha­el G. Wil­son er beg­ge pro­du­ce­re på Bond- fi lme­ne. De to træ­der kun spora­disk frem, når der er en ny fi lm på vej ud i bi­o­gra­fer­ne, og vil egent­lig hel­le­re la­de in­struk­tør og sku­e­spil­le­re ta­le for sig. BT var dog hel­dig at mø­de dem beg­ge på op­ta­gel­ser­ne til ’ Spectre’. Craigs svæ­re be­gyn­del­se Jeg har mødt Broc­co­li to gan­ge de se­ne­ste tre år, og hun er diplo­mat til fi nger­spid­ser­ne. Ik­ke no­get med at af­slø­re ting om den nye Bond- fi lm i uti­de og al­tid klar med ar­gu­men­ter på re­de hånd, når fi lm- se­ri­ens sta­tus skal for­sva­res.

Da­ni­el Craig blev kraft igt kri­ti­se­ret til at be­gyn­de med. Hvor­dan op­le­ve­de I det in­de­fra?

» Det in­ter­es­san­te var jo, at kri­tik­ken kom af ren og skær uvi­den­hed. In­gen hav­de jo set no­get af ’ Ca­si­no Roy­a­le’ på da­væ­ren­de tids­punkt. Vi var knap nok gå­et i gang med at ind­spil­le fi lmen, da kri­tik­ken be­gynd­te. Mi­cha­el G. Wil­son og jeg vid­ste, at Da­ni­el Craig vil­le bli­ve en rig­tig god Bond. Det er egent­lig ut­ro­ligt, at til­fæl­di­ge men­ne­sker, der har en til­fæl­dig me­ning, kan ska­be den slags po­styr. Det var helt ude af pro­por­tio­ner. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.