Kul­tur Kvin­den bag

BT - - KULTUR -

IN­TER­VIEW

I for­hold til for ek­sem­pel ’ Star Wars’ slip­per der gan­ske få hem­me­lig­he­der ud om Bond, in­den fi lme­ne får pre­mi­e­re. Hvor­dan und­går I det? Hol­der på hem­me­lig­he­der » For det før­ste har vi loy­a­le me­d­ar­bej­de­re, der ik­ke af­slø­rer no­get, og i pres­sen har man og­så al­tid væ­ret fl in­ke imod os. På ’ Sky­fall’ bad vi jour­na­li­ster og pu­bli­kum om ik­ke at af­slø­re, at M dø­de, og det holdt i det sto­re he­le. Vi har må­ske haft 400, der har læst ma­nuskrip­tet og in­tet er læk­ket. Der skul­le out­si­de­re til, som da So­ny blev ha­ck­et, før det ske­te. Ma­nuskrip­tet, blev læk­ket, men hel­dig­vis var det en gam­mel ud­ga­ve, og hi­sto­ri­en har ud­vik­let sig me­get si­den, så det gjor­de ik­ke så me­get. Æg­te fans vil jo og­så helst und­gå at ken­de al­le mu­li­ge de­tal­jer på for­hånd. «

I er kendt for at bru­ge kend­te brand i Bond- uni­ver­set. Er der græn­ser for, hvor me­get de må fyl­de?

» Det stam­mer fra Ian Fle­m­ings bø­ger. Hvis man læ­ser dem, vil man fi nde ud af, at han bru­ger man­ge linjer på at be­skri­ve de må­l­ti­der, Bond spi­ser, det han drik­ker, og de bi­ler han kø­rer i. Bond har f. eks. en Aston Mar­tin, for­di han har brug for en hur­tig bil i sit ar­bej­de. Når Bond ta­ger en drink, spi­ser no­get mad el­ler har et seksu­elt mø­de, så kan det væ­re det sid­ste i hans liv, og der­for er det al­tid så­dan, at han for­sø­ger at få det bed­ste ud af det. Uden Aston Mar­tin kun­ne vi ik­ke ha­ve de bil­j­ag­ter i fi lme­ne, som vi har. In­gen har råd til at byg­ge de bi­ler, ha­ve me­ka­ni­ker­ne og den slags. In­gen pen­ge skift er hæn­der. Vi sat­ser på læn­ge­re­va­ren­de aft aler, som den vi og­så har med Bol­lin­ger- champag­ne. Vi bli­ver ik­ke be­talt for at vi­se de­res pro­duk­ter, men de gi­ver os til gen­gæld pro­duk­ter­ne.

Har vi for ek­sem­pel brug for 27 bi­ler, 48 si­despej­le el­ler 200 bat­te­ri­er, ja­men så får vi det. « Pu­bli­kum støt­ter os Fø­ler I et stør­re pres i dag, hvor der er fl ere fi lm- fran­chi­ses, der hand­ler om spio­ner, som for ek­sem­pel re­lan­ce­rin­gen af Bour­ne- fi lme­ne?

» Al­le go­de fi lm er kon­kur­ren­ce på en po­si­tiv fa­con for­stå­et så­dan, at hvis folk ser én god fi lm, så får de lyst til at gå i bi­o­gra­fen og se an­dre go­de fi lm. Det er alt­så ik­ke no­get, vi fø­ler os tru­et af. Sna­re­re in­spi­re­ret. Der er ut­ro­lig me­get goodwill der­u­de fra fans i he­le ver­den. Nog­le fi lm i se­ri­en er bed­re end an­dre, og nog­le ændringer gen­nem ti­den er ble­vet bed­re mod­ta­get end an­dre, og der er al­tid en mas­se de­bat, når der sker no­get nyt. Men fak­tum er, at bi­o­gr­af­gæn­ger­ne ple­jer at in­ter­es­se­re sig for de her fi lm og støt­ter dem, og i sid­ste en­de er pu­bli­kum grun­den til den lang­va­ri­ge suc­ces. «

Nu da ’ Sky­fall’ blev så stor en suc­ces, hvor­dan kan I så over­gå den?

» I an­led­ning af 50 års- ju­bilæ­et hav­de vi al­le et stor fø­lel­ses­mæs­sigt en­ga­ge­ment i ret­ning af at la­ve den bedst mu­li­ge fi lm på grund af den hi­sto­ri­ske arv. Pro­ble­met ved at la­ve en suc­ces er, at så skal du og­så la­ve no­get bag­eft er, og det er selv­føl­ge­lig et pres, men det er et spæn­den­de pres at ha­ve. For­vent­nin­ger­ne er al­tid hø­je­re, men på grund af ’ Sky­fall’s sto­re suc­ces er de hø­je­re end no­gen­sin­de. Det an­spo­rer os jo til at gø­re vo­res bed­ste, og det gør det he­le me­re spæn­den­de. Som min far ple­je­de at si­ge: ’ Frygt gør dig fo­ku­se­ret’. « Bond er mit liv Kan du be­skri­ve den fø­lel­ses­mæs­si­ge til­knyt­ning, du per­son­ligt har til Bond- fran­chi­sen ?

» Det er mit liv. Gan­ske en­kelt. Jeg har min fa­mi­lie og Bond. Jeg vok­se­de op i den ver­den. Min far hav­de det at la­ve Bond- fi lm som sin pas­sion, og det smit­te­de af på mig. Som barn vil­le jeg jo ba­re me­get ger­ne væ­re sam­men med ham, og på den må­de kom jeg me­get tæt på det he­le. « Hvad har du lært af din far? » Det vig­tig­ste, han har lært mig, er, at pen­ge­ne skal op på lær­re­det. Lad væ­re med at skuff e pu­bli­kum og giv dem over­ra­skel­ser. Fan­ta­sti­ske lo­ca­tions, spæn­den­de action og ekso­ti­ske mø­der med nye men­ne­sker. Og så skal vi al­drig ta­ge pu­bli­kum for gi­vet. «

Hvor­dan hol­der du sam­men på ’ Bond- fa­mi­li­en’?

» Vi for­sø­ger at gi­ve folk ar­bej­de på nye fi lm! Vi fort­sæt­ter med at la­ve fi lme­ne og fort­sæt­ter med at vi­se de ta­lent­ful­de men­ne­skers ar­bej­de frem. I en tid med øko­no­mi­ske pro­ble­mer over he­le ver­den tror jeg, der er brug for, at folk bli­ver un­der­holdt i et par ti­mer. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.