Gent 007

BT - - KULTUR -

( Kilde hit­lis­ten. nu)

Stør­ste­delen af de hund­re­der af an­sat­te på en Bond- fi lm er gen­gan­ge­re. Her er tre af af­de­lings­che­fer­nes bud på, hvor­dan det er at ar­bej­de i Bond- fa­mi­li­en: En stor fa­mi­lie – en stor arv Me­d­ar­bej­der­ne på Bond- fi lme­ne er én stor fa­mi­lie. Jeg be­gynd­te på Fran­cis Cop­po­las ’ Apo­ca­lyp­se Now’, og der var og­så en slags fa­mi­liestem­ning. Det fo­re­går egent­lig lidt på sam­me må­de på Bond- fi lme­ne. Det er en del af det fa­sci­ne­ren­de ved at ar­bej­de på en Bond- fi lm. Man ind­går i ét stort fa­mi­lie­ar­bej­de og én stor arv.

Den­nis Gas­sner, pro­duction de­sig­ner – har ar­bej­det på ’ Qu­an­tum of So­la­ce’, ’ Sky­fall’ og ’ Spectre’. Che­fer­ne er ble­vet ven­ner Bond- fa­mi­li­en er net­op en fa­mi­lie. Jeg har væ­ret så hel­dig at ha­ve ar­bej­det med ’ Cub­by’ Broc­co­li på en­kel­te fi lm, og jeg har kendt Bar­ba­ra og Mi­cha­el G. Wil­son i man­ge år. Nu er de ble­vet mi­ne rig­ti­ge ven­ner og er ik­ke blot arbejdsgivere for mig læn­ge­re. De be­hand­ler fol­ke­ne godt, og de er nog­le af de før­ste, man kan kom­me til, hvis man har be­hov for at let­te sit hjer­te.

Gary Powell, stunt Ko­or­di­na­tor – har væ­ret stunt­chef på al­le Bond- fi lm fra ’ Gol­deneye’ frem til ’ Spectre’.

Bar­ba­ra Broc­co­li

Seks år se­ne­re

Fra 1995

STREAM/ KØB – SAN­GE Vi er al­le på li­ge fod Jeg har væ­ret hel­dig al­le­re­de at kom­me med på ’ The Spy Who Lo­ved Me’ som 14- årig. Den­gang var Al­bert R. Broc­co­li en fa­der­fi - gur, og han kør­te hol­det som en slags fa­mi­lie, og det er i det sto­re he­le ble­vet ført vi­de­re med Bar­ba­ra Broc­co­li. På en Bond- fi lm er det ik­ke ’ dem og os’ i for­hold til le­del­sen. Vi er al­le på li­ge fod, og det gi­ver en bed­re at­mos­fæ­re.

Chris Cor­bould, spe­ci­al ef­fects su­per­visor på de syv se­ne­ste Bond- fi lm, men var med som tek­ni­ker al­le­re­de til­ba­ge på ’ The Spy Who Lo­ved Me’ i 1977.

er født i 1960 og er dat­ter af Al­bert R. Broc­co­li, der pro­du­ce­re­de Bond- fi lm til­ba­ge i 1960er­ne og 1970er­ne. Al­le­re­de som 17- årig hav­de Bar­ba­ra sit før­ste be­tal­te job på en Bond- fi lm. Det var i PR- af­de­lin­gen på ’ The Spy Who Lo­ved Me’.

var hun in­struk­tøras­si­stent på ’ Octo­pus­sy’, og i 1987 var hun med til at pro­du­ce­re ’ The Li­ving Day­lights’ med Ti­mo­t­hy Dalt­on.

– året før hen­des far dø­de – be­gynd­te hun at fun­ge­re som re­gu­lær pro­du­cer af Bond- fi lme­ne og har væ­ret det si­den. FO­TO: SO­NY

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.