Hun er na­tu­rens stem­me

BT - - NAVNE -

vakt, da sø­en i 1970er­ne blev ud­lagt som van­d­re­ser­voir for Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Der var mas­siv lo­kal mod­stand, og den un­ge Baa­gø un­dre­de sig og­så tem­me­lig me­get.

» Jeg tænk­te, at man godt kun­ne spa­re me­re på van­det. Hvor­for skul­le Carls­berg f. eks. skyl­le si­ne fl asker i drik­ke­vand? «

Den sto­re un­dren over og in­ter­es­se i na­tu­ren re­sul­te­re­de i 1976 i en ti­tel som lic. sci­ent. ( na­tur­hi­sto­ri­ker) fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Na­tur­be­skyt­tel­se, for­valt­ning og for­mid­ling blev de tre grund­sten, som Jette Baa­gø byg­ge­de sin kar­ri­e­re på, og eft er at ha­ve til­bragt nog­le år på at for­ske ved Bo­ta­nisk Mu­se­um i Kø­ben­havn, kom hun til Jagt- og Sko­v­brugs­mu­se­et. Lidt af en op­ga­ve til at be­gyn­de med, hu­sker hun.

» Det træng­te til mo­der­ni­se­ring, vi var un­der­be­man­de­de, og man hav­de vist so­vet lidt tor­nero­se­søvn. «

Så hun tog fat, og i lø­bet af åre­ne er det ble­vet til man­ge nye ud­stil­lin­ger, ak­ti­vi­te­ter, un­der­vis­ning og forsk­ning. Stort, som da det her i som­mer i sam­ar­bej­de med di­ver­se sty­rel­ser og kom­mu­ner lyk­ke­des at få Jæ­gers­borg Dy­re­ha­ve, St. Dy­re­ha­ve og Gribs­kov med på Unescos Ver­dens­arvs­li­ste, og småt, som da det lyk­ke­des at få mu­se­ets gæ­ster til at gå på op­da­gel­se på dy­re­sti­er med for­skel­li­ge spor, som mu­se­et hav­de ar­ran­ge­ret. Der er ud­ført man­ge pro­jek­ter og ind­sam­lin­ger af ma­te­ri­a­le i sam­ar­bej­de med an­dre jagt­mu­se­er, og i det he­le ta­get er jagt og sko­v­brug gen­nem årtu­sin­der ble­vet for­mid­let og vist frem på man­ge ni­veau­er. Og for­nø­jel­sen har væ­ret li­ge stor hver gang.

» Glæ­den ved na­tu­ren har væ­ret som en le­de­stjer­ne. Som et mu­se­um i et stor­by­om­rå­de er det en op­lagt op­ga­ve at vi­se by­bo­e­re, hvor­dan man kan bru­ge og ny­de na­tu­ren, « si­ger Jette Baa­gø, der af man­ge sik­kert og­så hu­skes for sin med­vir­ken i DR- pro­gram­met ’ En na­tur­lig for­kla­ring’ i 1990- 2000, hvor hun med Poul Thom­sen som vært, gav go­de for­kla­rin­ger på nog­le af na­tu­rens man­ge myste­ri­er.

Når mu­se­et i Hørs­holm of­fi ci­elt luk­ker pr. 31. de­cem­ber 2016, går der tid med at pak­ke det he­le sam­men, og selv om hun så småt hav­de over­ve­jet at gå på pen­sion, da de 70 år nær­mer sig, er det uvist, hvor­når det kan la­de sig gø­re.

» Men jeg ryk­ker ik­ke telt­pæ­le­ne til Jyl­land, og det er og­så svært at gå på pen­sion fra na­tu­ren, « si­ger Jette Baa­gø med sin ka­rak­te­ri­sti­ske, ven­li­ge stem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.