Wil­lis på mis­sion

BT - - TV - SCI- FI 13: 30 09: 15 11: 20 21: 00 18: 20 07: 25 15: 00 16: 50 22: 30 00: 20- 06: 00

I en ik­ke så fj ern fi ktiv frem­tid i Bo­ston for­la­der ri­ge men­ne­sker kun me­get sjæl­dent tryg­he­den i de­res hjem. I ste­det lig­ger de i dva­le der­hjem­me, mens de sen­der fy­sisk per­fek­te sur­ro­ga­ter af sig selv ud i den ” vir­ke­li­ge ver­den”. Klo­ner­ne sty - res af en så­kaldt ” stim­chair”, der gør, at man hjem­me­fra kan sty re al­le de san­ser og den tan­ke­virk­som­hed, der er koblet til klo­ner­ne ude i sam­fun­det. Selv­om op­fi ndel­sen af sur­ro­ga­ter har ned­bragt kri­mi­na­li­tet og syg­dom­me til et mini­mum, er der selv­føl­ge­lig en bag­si­de. I by­ens slum- kvar­te­rer må de men­ne­sker, der ik­ke har råd til sur­ro­ga­ter, le­ve et elen­digt liv, hvor op­rørs­be­væ­gel­ser rø­rer på sig i det skjulte. Da søn­nen af den op­fi nder, der i sin tid skab­te sur­ro­ga­ter­ne, bli­ver brutalt myr­det, bli­ver tryg­he­den vendt til frygt. FBI- agenterne Gre­er og Pe­ters får nu til op- ga­ve at fi nde ud af, hvad og hvem der tru­er de ri­ges sik re liv. Jo me­re de krad­ser i den el­lers per­fek­te over­fl ade, jo stør­re en sam­men­svær­gel-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: se bag he­le det el­lers fejl­sik­re­de klon­sy­stem kom­mer til sy­ne. Snart fø­rer spo­re­ne Gre­er i ret­ning af et gen­nem­ført kom­plot. ( 6’ eren)

( T) Kap­ta­jn Sind­bad. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1963. ( T) Pi­gebørn. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1949. ( T) De tre mu­ske­te­rer. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1948. ( T) Kvin­der. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 1939.

( T) Slags­mål i ven­te. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. ( T) San Se­ba­sti­an. Fransk- ita­li­ensk actionfilm fra 1968. ( T) Et kon­ge­ligt bryl­lup. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) Det gyld­ne træ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. ( T) Po­int Blank. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1967. ( T) En ame­ri­ka­ner i Pa­ris. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. Nat- tv.

Actio­ni­ko­net Bru­ce Wi­lis spil­ler Agent Gre­er i den ame­ri­kan­ske sci­en­ce fi ctionfi lm ” Sur­ro­ga­tes”.

Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.