20 SI­DER DAN­MARKS SPORTSAVIS – LÆS ME­RE PÅ bt. dk/ sport SPOR­TEN

SPOR­TEN

BT - - BT SPORTEN - SLUT

Jonas Dal er fær­dig som ch­eft ræ­ner for Superliga- bund­prop­pen Ho­bro. Det er­fa­re­de Ek­stra Bla­det og TV3 Sport1 i aft es. Som BT al­le­re­de ons­dag kun­ne af­slø­re var Jonas Dal i stø­be­ske­en som Es­b­jergs nye træ­ner, hvil­ket blev of­fent­lig­gjort fre­dag.

EfBs kom­men­de ch­eft ræ­ner i Es­b­jerg har egent­lig kon­trakt med Ho­bro IK til sæ­so­nens slut­ning. Men al­le­re­de nu er han fri­ta­get for sit job som ch­eft ræ­ner i den klub, han først før­te op fra 1. di­vi­sion og si­den skaf­fe­de over­le­vel­se i Su­per­liga­en.

Ho­bro- le­del­sen holdt iføl­ge Ek­stra Bla­det mø­de om Jonas Dals frem­tid i klub­ben i aft es, og her blev det be­slut­tet at gi­ve den kom­men­de Es­b­jerg- træ­ner be­sked om, at han ik­ke skal væ­re man­den, der skal fø­re det øje­blik­ke­li­ge bund­hold i Su­per­liga­en ud af sum­pen.

En de­ci­de­ret fy­ring er der an­gi­ve­ligt ik­ke ta­le om. I ste­det skal Jonas Dal væ­re sendt på ’ fe­rie’. Der­med fort­sæt­ter Jonas Dal med at væ­re på løn­nings­li­sten i Ho­bro, hvil­ket be­ty­der, at Es­b­jerg kun kan få fi ngre­ne i Jonas Dal med om­gå­en­de virk­ning, hvis de be­ta­ler Ho­bro en over­gangs­sum. Es­b­jerg har Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen som vi­ka­ri­e­ren­de ch­eft ræ­ner og vil ger­ne an­sæt­te Jonas Dal så hur­tigt som mu­ligt.

Men det kræ­ver alt­så, at de når til enig­hed med Ho­bro.

BT ons­dag den 14. ok­to­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.