’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Ni­co­lai Lar­sen Gil­li Ro­lants­son Kenneth Emil Pe­ter­sen Kas­per Pe­der­sen Pa­tri­ck Kri­sten­sen Fre­de­rik Børsting Rasmus Würtz Kas­per Ris­gård Ni­co­laj Thom­sen Rasmus Jöns­son Lukas Spal­vis Rasmus Würtz

Op­stil­ling: 4- 4- 2

Snit: 5,5

UD­SKIFT­NIN­GER: An­dreas Bruhn ( 4) ind for Fre­de­rik Børsting ( 65.), Ni­ck­las He­le­ni­us ( UB) ind for Rasmus Jøns­son ( 72.) AD­VARS­LER: Rasmus Würtz ( 22.), Kas­per Ris­gård ( 59.), Ni­co­lai Lar­sen ( 91.) Selv­om vej­r­g­u­der­ne skru­er me­re og me­re ned for tem­pe­ra­tu­ren uden for, skal der ik­ke an­det end et kig på AaBs form­kur­ve til at le­de tan­ker­ne hen på som­mer­var­me og ik­ke mindst en sav­tak­ket Tour de Fran­ce- eta­pe i Py­re­næ­er­ne. For det er gå­et stejlt op og ned hidtil i sæ­so­nen – i hvert fald i for­hold til re­sul­ta­ter­ne.

Men med gårs­da­gens sejr i Ve­stjyl­land er der må­ske me­re sta­bi­le ti­der på vej for AaB’er­ne og ch­eft ræ­ner Lars Søn­der­gaard. Vi ved jo godt, det har væ­ret svin­gen­de ind­til vi­de­re, og spe­ci­elt på ude­ba­ne har vi haft det lidt svært

» Snak­ken om usta­bi­li­tet bli­ver skabt lidt af os selv, for vi kan jo ik­ke vin­de al­le kam­pe. Men det er og­så no­get, som bli­ver skabt i me­di­er­ne. Vi har egent­lig ik­ke gjort så me­get an­det end at fort­sæt­te det hår­de ar­bej­de i jag­ten på me­re sta­bi­le re­sul­tat­mæs­si­ge pe­ri­o­der, « si­ger Lars Søn­der­gaard og fort­sæt­ter:

» I nog­le kam­pe kan du jo godt vin­de med fi re og fem mål og få mod­stan­der­ne til egent­lig at se dår­li­ge­re ud, end de er. I dag ( i går, red.) var det lidt an­der­le­des, men hel­dig­vis fi k vi vun­det i sid­ste en­de. Det var en rig­tig dej­lig sejr. «

Uan­set hvor snak­ken om usta­bi­li­tet er op­stå­et, så be­nyt­te­de Rasmus Würtz in­den kam­pen me­di­er­ne til net­op at be­to­ne vig­tig­he­den af, at AaB’er­ne fulg­te 5- 0- sej­ren over Søn­derjyske op med tre nye po­int.

» Vi ved jo godt, det har væ­ret svin­gen­de ind­til vi­de­re, og spe­ci­elt på ude­ba­ne har vi haft det lidt svært. Jeg sy­nes, det var fl ot, at vi ik­ke gik i pa­nik eft er at væ­re kom­met bag­ud. Det var en su­per dej­lig ind­sats, og det var vig­tigt, at vi fi k vist, at vi kan le­ve­re fl ere go­de re­sul­ta­ter i træk, « si­ger Rasmus Würtz. Hå­ber på en sti­me AaB vandt og­så to kam­pe i træk tid­li­ge­re på sæ­so­nen i fem­te og sjet­te spil­ler­un­de, men det blev afl øst af to ne­der­lag. Må­ske er det dét, som Kas­per Ris­gård ske­ler til, når han ik­ke er vil­lig til at skrot­te præ­di­ka­tet yoyo- AaB for al­vor

» Jeg vil jo ger­ne si­ge ja til, at vi nu er me­re sta­bi­le, men jeg sy­nes ik­ke, at to kam­pe er nok til at gø­re det. Men at vin­de to kam­pe i træk, det er selv­føl­ge­lig vig­tigt, og jeg hå­ber vir­ke­lig, at vi kom­mer ind i en sti­me nu, « si­ger Kas­per Ris­gård.

Et sted, hvor der ik­ke bli­ver snak­ket om usta­bi­li­tet, men sna­re­re et jævnt til lavt ni­veau, er i Es­b­jerg, der sta­dig kun har vun­det to op­gør i den­ne Superliga- sæ­son.

End ik­ke mod AaB kun­ne Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sens mand­skab hol­de fast eft er den el­lers loven­de start på kam­pen, og det skuff er den mid­ler­ti­di­ge ch­eft ræ­ner, som se­ne­st eft er sæ­so­nen bli­ver af­løst af Jonas Dal i chef­sto­len.

» Her bag­eft er kam­pen er jeg ud­over at væ­re skuf­fet og­så vil­lig til at er­ken­de, at AaB ba­re hav­de lidt me­re kva­li­tet i de af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner. De var dyg­ti­ge til at få tin­ge­ne til at kø­re rundt, « si­ger Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen.

Det er næp­pe no­gen trøst for ve­stjy­der­nes træ­ner, mens Es­b­jerg kan ha­ve væ­ret med til at ki­ck­star­te den sej­rs­sti­me, som Lars Søn­der­gaard, Rasmus Würtz og re­sten af AaB’er­ne drøm­mer om.

Næ­ste chan­ce for tre nye po­int til nord­jy­der­ne er ude­kam­pen i Farum mod FC Nord­s­jæl­land på søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.