AaB fi k an­den Superliga- sejr i træk

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Snak­ken om usta­bi­li­tet i AaB kan for en tid for­stum­me eft er nord­jy­der­nes 2- 1- sejr i Es­b­jerg.

Sæ­so­nen hav­de ind­til gårs­da­gens kamp budt på fem ne­der­lag, fem sej­re og et en­kelt uaf­gjort re­sul­tat for AaB spredt hist og her over kamp­pro­gram­met, men nu kan nord­jy­der­ne må­ske ane en lil­le sti­me eft er to sej­re i træk.

Det be­gynd­te el­lers skidt for gæ­ster­ne og Ni­co­lai Lar­sen i AaB- må­let ved Es­b­jergs fø­rings­mål. Lar­sen fi k bok­set bol­den i net­tet i en uhel­dig ak­tion i straff es­parks­fel­tet og hav­de ab­so­lut in­gen und­skyld­nin­ger for sit drop. Pa­ra­doksalt nok blev AaB vakt til li­ve eft er at væ­re kom­met bag­ud. Fle­re chan­cer blev skabt i off en­si­ven, og eft er 40 mi­nut­ter sat­te må­l­mand Ni­co­lai Lar­sen et kon­traan­greb igang, som til sidst end­te hos en fri Kas­per Ris­gård, der skød bol­den sik­kert ind til 1- 1.

An­den hal­veg bøl­ge­de frem og til­ba­ge , men så tog AaB over, og det ud­mønt­e­de sig i en scor­ing af Lukas Spal­vis med 12 mi­nut­ter til­ba­ge af op­gø­ret. AaB pres­se­de på for fl ere scor­in­ger mod slut­nin­gen af op­gø­ret, men Du­brav­ka di­ske­de blandt an­det op med en god red­ning på stregen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.