Upå­vir­ket af ’ Glen- ga­te’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Jess Thorup COOL TRUP

Ib­sen er for­tid i klub­ben.

Set ude­fra har der væ­ret me­get po­styr og­så om­kring no­get, der må­ske ik­ke i så høj grad in­vol­ve­rer Glen Rid­ders­holm med fl ere træ­ne­res op­si­gel­ser. Det gi­ver et bil­le­de af, at der er uvove­renstem­mel­ser på de in­dre linjer. Op­le­ver du det og­så så­dan?

» Egent­lig har jeg lyst til at mel­de ud, at det slet ik­ke er så­dan, det ser ud i hver­da­gen, men jeg vil me­get ger­ne blan­de mig så lidt som mu­ligt i de ting, der bli­ver sagt og skre­vet. Jeg op­le­ver det ik­ke så­dan i hvert fald, og jeg har et fan­ta­stisk sam­ar­bej­de med Claus Ste­in­le­in, « si­ger Jess Thorup.

Ne­ga­tiv snak el­ler ej om for­ti­dens ske­let­ter, der væl­ter ud af ska­bet, ta­ger FCM og Jess Thorup tors­dag imod Na­po­li i Eu­ro­pa Le­ague. Jakob Poul­sen ( fo­to) joker lidt med hold­kam­me­ra­ter­ne i den rund­kreds, som de står i eft er gårs­da­gens træ­ning, in­den kur­sen bli­ver sat mod om­klæd­nings­rum­met og kan­ti­nen. Hu­mø­ret er højt eft er en ny sejr i Su­per­liga­en og ud­sigt til en kas­se­kamp mod Na­po­li i Eu­ro­pa Le­ague. Spil­ler­ne und­går ik­ke helt lidt me­re dy­stre sam­ta­le­em­ner, for de føl­ger - lidt på af­stand - med i den kon­fl ikt, som li­ge nu er på ko­ge­punk­tet mel­lem FC Midtjyl­lands le­del­se og den tid­li­ge­re træ­ner Glen Rid­ders­holm. Men skal man tro Jakob Poul­sen, be­ty­der den sag ik­ke det sto­re i om­klæd­nings­rum­met.

» Det påvirker os slet ik­ke, og det kan du og­så ty­de­ligt se på den må­de, som vi har præ­ste­ret på ba­nen. Det er jo ik­ke så­dan, at det her er no­get, der li­ge er blus­set op - det har lig­get og ul­met i et godt styk­ke tid. Vi føl­ger med på si­de­linj­en, li­ge­som I ( jour­na­li­ster­ne, red.)

gør, og så får

25. ju­ni 2015 Glen Rid­ders­holm si­ger op som ch­eft ræ­ner i FCM

» Jeg har væ­ret ær­lig over for mig selv og kon­sta­te­rer, at der er kom­pro­mis­ser i hver­da­gen, som jeg ik­ke læn­ge­re kan ind­gå, hvis jeg skal væ­re den bed­ste ud­ga­ve af mig selv og den leder, jeg øn­sker at væ­re over for spil­ler­ne og sta­ben, « si­ger Glen Rid­ders­holm.

26. juli 2015 Lars Fri­is si­ger op som as­si­stent­træ­ner i FCM:

» Jeg skal ud og op­le­ve no­get an­det, og jeg træn­ger selv til at bli­ve set på med nye øj­ne. Det er ti­den for det nu, « si­ger Lars Fri­is. Iføl­ge Ek­stra Bla­det valg­te Fri­is at gå i pro­test med le­del­sen. vi nog­le bri­e­fi nger un­der­vejs, « si­ger Jakob Poul­sen og fort­sæt­ter:

» Min per­son­li­ge hold­ning er, at det er no­get, som de ( le­del­sen, red.) sty­rer, og så kon­cen­tre­rer vi spil­le­re os om det, som det hand­ler om for os - nem­lig at spil­le fod­bold. Og der går det jo me­get godt med mak­si­mum­po­int i Eu­ro­pa Le­ague og en før­ste­plads i Su­per­liga­en. «

Vi så jer spil­le­re i tå­re­væd­det af­sked med Glen Rid­ders­holm, som ty­de­lig­vis var en po­pu­lær træ­ner. Be­ty­der det slet ik­ke no­get, at det li­ge er ham, som er centrum for alt det her? » Alt­så, det er jo no­get, som de må fi nde ud af med hin­an­den. Jeg snak­ker li­ge godt med Claus Ste­in­le­in, Rasmus An­ker­sen og for den sags skyld Glen Rid­ders­holm af den grund, « si­ger Jakob Poul­sen.

Hel­ler ik­ke Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen in­ter­es­se­rer sig syn­der­ligt for ord­kri­gen i me­di­er­ne.

» Jeg kon­cen­trer mig ude­luk­ken­de om at spil­le fod­bold. Det er det, « si­ger an­gri­be­ren.

Glen Rid­ders­holm var træ­ner i FC Midtjyl­land fra 2011- 2015.

15. ok­to­ber 2015 BT af­slø­rer, at må­l­mand­stræ­ner Hen­rik Ip­sen har sagt op pga util­freds­hed med le­del­sen.

» Det har væ­ret fi re su­per­go­de år i et fan­ta­stisk team, hvor jeg blandt an­det har væ­ret med til at hjæl­pe Jonas Lös­sl, Jakob Hau­gaard og Marco Pri­is Jør­gen­sen til ud­lan­det. Men nu skal jeg ud og prø­ve no­get nyt, « si­ger Ip­sen of­fi ci­elt. 18. ok­to­ber 2015 Rasmus An­ker­sen gi­ver i Po­li­ti­ken Rid­ders­holm en hård med­fart » Det har væ­ret dybt skuff en­de at op­le­ve hvor lidt for­mat, Glen har hånd­te­ret pe­ri­o­den eft er sin op­si­gel­se med. At bru­ge en­hver lej­lig­hed til at ud­ta­le sig som ekspert om FCM, at duk­ke op på træ­nings­an­læg­get da­gen før klub­bens før­ste CL- kamp og for­sø­ge at få bil­let­ter til lo­gen på sta­dion få uger eft er sin op­si­gel­se er ik­ke ba­re respekt­løst over for klub­ben, men og­så de­ci­de­ret ukol­le­gi­alt over for Jess Thorup, « si­ger Rasmus An­ker­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.