R fra for­ti­den ’’

BT - - ALKA SUPERLIGA -

over­ord­ne­de i skik­kel­se af di­rek­tør Claus Ste­in­le­in og be­sty­rel­ses­for­mand Rasmus An­ker­sen.

Søn­dag le­ve­re­de Rasmus An­ker­sen en sjæl­dent set di­rek­te kri­tik af Glen Rid­ders­holm i Po­li­ti­ken og kald­te ham for ’ ukol­le­gi­al’ og teg­ne­de et bil­le­de af en mand uden for­mat. Et ka­rak­ter­mord af Glen Rid­ders­holm, har fl ere stem­mer i me­di­er­ne kaldt An­ker­sen- an­gre­bet. Fru­stra­tio­ner Når snak­ken går på FC Midtjyl­land, er det umu­ligt ik­ke at kom­me ind på de fl ot­te re­sul­ta­ter i Su­per­liga­en og Eu­ro­pa Le­ague, men det fru­stre­rer ty­de­ligt Jess Thorup, at krad­se hi­sto­ri­er fra for­ti­den væl­ter frem for ti­den.

» Jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, at det ik­ke påvirker mig. I ud­gangs­punk­tet er det ik­ke no­get, som jeg ken­der så me­get til, for det var jo før min tid i klub­ben, så jeg hol­der mig og­så så langt væk som mu­ligt. Men jeg er ær­ger­lig over, at der er nog­le ting fra for­ti­den, som sta­dig hæn­ger ved, og at vi ik­ke ba­re kan kig­ge fremad og glæ­de os over, at det går så godt for ti­den, « si­ger Jess Thorup, der igen har fun­det det be­stem­te to­ne­le­je frem.

Glen Rid­ders­holm ind­le­ve­re­de sin op­si­gel­se på le­del­sens skri­ve­bord eft er en sæ­son, hvor klub­ben hav­de vun­det sit før­ste mester­skab no­gen­sin­de. Eft er­føl­gen­de - nu med Jess Thorup i spid­sen - duk­ke­de Rid­ders­holm op til en FC Midtjyl­land- træ­ning da­gen før den vig­ti­ge kva­li­fi ka­tions­kamp til Cham­pions Le­ague, og det er blandt an­det det, som iføl­ge Rasmus An­ker­sen var et ukol­le­gi­alt træk over for Jess Thorup. In­gen kom­men­ta­rer Sy­nes du og­så, at det var ukol­le­gi­alt?

» Alt hvad der er sagt og skre­vet af kon­kre­te ting i me­di­er­ne om den her sag, det har jeg aft alt med be­sty­rel­sen, at jeg ik­ke kom­men­te­rer på, « si­ger Jess Thorup.

Glen Rid­ders­holm har eft er­føl­gen­de sagt, at han egent­lig var på an­læg­get for at over­væ­re en ung­dom­skamp, men han kan godt se, at ti­m­in­gen ik­ke var op­ti­mal.

Men det er ik­ke kun Glen Rid­ders­holm, der til­sy­ne­la­den­de ska­ber ra­va­ge i kulis­ser­ne. Fle­re træ­ne­re har sagt op eft er Glen Rid­ders­holms far­vel - se­ne­st kun­ne BT af­slø­re, at må­l­mand­stræ­ner Hen­rik Jeg er ær­ger­lig over, at der er nog­le ting fra for­ti­den, som sta­dig hæn­ger ved, og at vi ik­ke ba­re kan kig­ge fremad og glæ­de os over, at det går så godt for ti­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.