’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Rasmus An­ker­sen til Po­li­ti­ken

Det lå ik­ke i kor­te­ne. Det gør det jo al­drig. Godt nok var de for­skel­li­ge, men hos beg­ge har FC Midtjyl­land al­tid væ­ret i blo­det. Klub­ben har væ­ret en mo­tor i de­res pro­fes­sio­nel­le til­væ­rel­se, og for en stund ar­bej­de­de de tæt sam­men og fandt fæl­les fod­slag i de­res pas­sion og driv­kraft . Fod­bold. Ven­ner i tra­di­tio­nel for­stand blev de nok al­drig helt, selv­om de al­tid hil­ste på hin­an­den med kram og var­me smil. Der var respekt og pro­fes­sio­nel an­er­ken­del­se imel­lem dem. Den er væk nu.

I we­e­ken­den slog FC Midtjyl­lands for­mand, Rasmus An­ker­sen, eft er eget ud­sagn kraft igt til­ba­ge mod klub­bens tid­li­ge­re mester­træ­ner, Glen Rid­ders­holm, for­di han hav­de få­et nok. Rid­ders­holm skab­te sta­dig uro i klub­ben fi re må­ne­der eft er sin over- ra­sken­de op­si­gel­se, men­te han. Vi op­le­ver, at det har væ­ret me­re end svært for Glen at gi­ve slip

» Vi op­le­ver, at det har væ­ret me­re end svært for Glen at gi­ve slip. Selv i dag næ­sten fi re må­ne­der eft er op­si­gel­sen bli­ver han ved med at kon­tak­te spil­le­re og træ­ne­re, og vi fø­ler, det gi­ver uro på gan­ge­ne. Når jeg ta­ler med me­d­ar­bej­der­ne om de ar­tik­ler i me­di­er­ne om ka­os i klub­ben, er der eft er­hån­den in­gen, der tviv­ler på, hvor det kom­mer fra. Det eft er­la­der os med en op­le­vel­se af, at Glen over de se­ne­ste fi re må­ne­der har for­søgt at gø­re sin kamp til al­les kamp ved at ska­be et bil­le­de af en klub i ka­os på grund af man­gel­fuld le­del­se, « tord­ne­de Rasmus An­ker­sen i Po­li­ti­ken.

Hidtil har det væ­ret hi­sto­ri­en om det kuld­sej­le­de for­hold mel­lem sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in og Rid­ders­holm, man snak­ke­de om som grun­den til Rid­ders­holms op­si­gel­se. In­den da prø­ve­de An­ker­sen at age­re mæg­ler mel­lem de to par­ter. Men for­ti­dens neut­ra­li­tet for­svandt med et brag i we­e­ken­den. Nu er ven­ner ble­vet fj en­der.

Helt kon­kret faldt den be­ryg­te­de sid­ste drå­be i for­bin­del­se med Hen­rik Ip­sens op­si­gel­se som må­l­mand­stræ­ner i sid­ste uge. Her for­tæl­ler kil­der i klub­ben, at Rid­ders­holm rin­ge­de til en unavn­gi­ven spil­ler i trup­pen og for­tal­te nyhe­den, før klub­ben selv hav­de meldt det ud. Og det var me­re end, hvad man kun­ne kla­re i FC Midtjyl­land.

In­ter­nt er det ble­vet dis­ku­te­ret, om det var den rig­ti­ge må­de, An­ker­sen gik til sa­gen med sin hår­de re­to­rik. Men al­le har væ­ret eni­ge om én ting. No­get måt­te gø­res, føl­te man. Fæl­les DBU- for­tid Rasmus An­ker­sen blev be­sty­rel­ses­for­mand for FC Midtjyl­land sid­ste som­mer, da den en­gel­ske rig­mand, Mat­t­hew Ben­ham, in­ve­ste­re­de i klub­ben og valg­te An­ker­sen som sin for­læn­ge­de arm. Se­ne­re fi k An­ker­sen og­så job­bet som sport­s­di­rek­tør i Ben­hams an­den klub, Brent­ford.

Men det var i DBU, at An­ker­sen og Rid­ders­holm før­ste gang ar­bej­de­de sam­men til­ba­ge i 2006. Gan­ske vist hav­de de beg­ge væ­ret i Midtjyl­land, mens Rid­ders­holm hav­de ar­bej­det sig op igen­nem ung­doms­ræk­ker­ne som træ­ner- ta­lent, in­den han tog et afb ræk på to år som U17- land­stræ­ner. De­res FCM- til­væ­rel­ser kryd­se­de for en stund hin­an­den, men An­ker­sen måt­te indstil­le sin ak­ti­ve fod­bold­kar­ri­e­re i klub­ben og var i et år træ­ner for Midtjyl­lands U19- hold, in­den de to mød­tes igen i DBU.

Her hev Glen Rid­ders­holm An­ker­sen ind som men­talco­ach for ung­domslands­hol­de­ne, og de to ar­bej­de­de tæt om­kring én af Rid­der­holms fa­vo­ri­t­a­spek­ter i fod­bold­ver­de­nen. Det men­tale fo­kus sam­men med An­ker­sen ud­mun­de­de des­u­den i Rid­ders­holms A- træ­nero­p­ga­ve ’ Den men­tale mu­skel’. Eft er­føl­gen­de vend­te Rid­ders­holm hjem til Midtjyl­land, An­ker­sen fort­sat­te med at ar­bej­de med men­ta­li­tet i sport, mens han skrev bø­ger om em­net. Men sid­ste som­mer gjor­de han så co­me­ba­ck. Nu som be­sty­rel­ses­for­mand. Nu som chef for Rid­ders­holm. Sam­men kun­ne de fejre klub­bens hi­sto­ri­ske før­ste mester­skab i som­mer. Gla­de, lyk­ke­li­ge på over­fl aden. Fol­ke­ne bag pro­jek­tet FC Midtjyl­land vir­ke­de til at ha­ve fun­det en fæl­les ret­ning. Li­ge ind­til Rid­ders­holms op­si­gel­se.

Op­si­gel­sen blev lagt i gra­ven som in­ter­ne ue­nig­he­der, hvor stri­den mel­lem Ste­in­le­in og Rid­ders­holm blev off ent­lig kendt se­ne­re hen. Men nu fi re må­ne­der eft er op­si­gel­sen væl­ter ske­let­ter­ne ud af ska­bet. Klub­ben med An­ker­sen i spid­sen hav­de få­et nok af Rid­ders­holm. Man men­te, han or­ke­stre­re­de an­greb på klub­ben og sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in i pres­sen. Fik ik­ke talt ud Der­for fo­re­s­purg­te Rasmus An­ker­sen og kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Hans Krab­be Rid­ders­holm om et mø­de for halvan­den må­ned si­den. De vil­le snak­ke ud, men mø­det fandt al­drig sted. Og så slog de i ste­det til i et an­greb i Po­li­ti­ken. Et an­greb, som Rid­ders­holm iføl­ge kil­der har tol­ket på én må­de. An­ker­sen be­skyt­ter Claus Ste­in­le­in. Man ser sta­dig på Glen Rid­ders­holm som en dyg­tig og kom­pe­tent træ­ner i det in­der­ste af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.