’’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/ 16 - Karl- He­inz Rum­me­n­ig­ge

Der ven­ter an­grebs­fod­bold i spitzenklas­se, når ’ The Gun­ners’ i af­ten brin­ger det tun­ge skyts på ba­nen mod Jo­sep Gu­ar­di­o­las død­brin­gen­de Bay­ern- ma­ski­ne. Ar­se­nal har kni­ven for stru­ben ef­ter ne­der­lag til Di­na­mo Za­greb og Olym­pi­akos i de før­ste to grup­pe­kam­pe i Cham­pions Le­agu­es grup­pe F, og der­for skal der po­int til ma­na­ger Arsé­ne Wen­gers hær i de kom­men­de to kam­pe mod grup­pe­duk­sen Bay­ern Mün­chen. Selv­til­li­den ta­ger de med fra Pre­mi­er Le­ague og de­res to fri­ske 3- 0- sej­re over Man­che­ster Uni­ted og Wat­ford. Det har plud­se­lig gjort Ar­se­nal til en­gelsk ti­telkan­di­dat.

» Selv­til­li­den er der, og det er det kræ­ve­de re­sul­tat og­så, for vi ved, hvad vi har brug for. 0- 0 er ik­ke en gang no­get godt re­sul­tat. For at sco­re mål må vi an­gri­be, « si­ger ge­ne­ral Wen­ger om si­ne en­gel­ske storm­trop­per. De er to­er i Pre­mi­er Le­ague, det er be­vis nok for, at Ar­se­nal har kva­li­tet

Med kni­ven for stru­ben skal der som be­kendt ik­ke man­ge rystel­ser til, før det kan en­de tragisk. Og bød­len kan bli­ve polsk. Mor­ten Ol­sen ka­rak­te­ri­se­re­de i går Ro­bert Lewan­dowski som en af mo­der­ne fod­bolds få til­ba­ge­væ­ren­de dy­be an­gri­be­re, der er en no­to­risk målsco­rer. Top­sco­rer i Bun­des­liga­en, top­sco­rer i he­le EM- kva­li­fi­ka­tio­nen og i hæ­le­ne på Cri­sti­a­no Ro­nal­do på Cham­pions Le­agu­es top­sco­rer­li­ste.

Ar­se­nal- de­fen­si­ven kan til gen- gæld glæ­de sig over, at fly­et med Bay­ern- trup­pen var uden en ræk­ke sto­re pro­fi­ler, da der søn­dag var af­gang fra Mün­chen med kurs mod Lon­don. Su­per­drib­ler­ne Arj­en Rob­ben, Ma­rio Götze og Frän­ck Ri­béry er ude med ska­der, mens Se­ba­sti­an Ro­de og Med­hi Be­na­tia li­ge­le­des er ude af spil.

Med spil­le­re som Ar­tu­ro Vi­dal, Tho­mas Mül­ler og Xa­bi Alonso æn­drer det ba­re ik­ke på, at Bay­ern- ma­ski­nen mø­der op på Emira­tes Sta- di­um med skræm­men­de styr­ke og en fryg­tind­g­y­den­de sta­ti­stik i ryg­gen. Bort­set fra ne­der­lag i den ty­ske Su­per Cup har sæ­so­ne­nen ind­til vi­de­re budt på lut­ter sej­re på tværs af al­le tur­ne­rin­ger. Ni ud af ni i Bun­des­liga­en, to ud af to i Cham­pions Le­ague og vi­de­re i den ty­ske po­kal­tur­ne­ring. Ryg­ter­ne svir­rer Ar­ki­tek­ten bag hed­der Jo­sep Gu­ar­di­o­la, spa­ni­e­ren som går ind til kam­pen med ryg­ter om sin egen frem­tid svir­ren­de om­kring sig.

Bay­ern Mün­chens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Karl- He­inz Rum­me­n­ig­ge ud­tal­te i går, at der for­ment­lig er tal­ri­ge bej­le­re til Gu­ar­di­o­la, hvis kon­trakt ud­lø­ber til som­mer, men at klub­ben sat­ser på at for­læn­ge kon­trak­ten med den tid­li­ge­re Bar­ce­lo­na- ma­e­stro.

» Jeg har sagt, at der i den sid­ste halv­del af 2015 vil væ­re en kon­trakt­snak, og ef­ter det vil der væ­re af­kla- ring, « lød det fra Rum­me­n­ig­ge.

» Der er man­ge ting, der ta­ler for Bay­ern, men det er klart, at der højst sand­syn­ligt vil væ­re an­dre ’ at­trak­ti­ve bru­de’ der­u­de end Bay­ern, « lød det vi­de­re fra Bay­ern- di­rek­tø­ren.

I før­ste om­gang gæl­der det Ar­se­nal, der trods den elen­di­ge start i Cham­pions Le­ague- grup­pen, mø­des med stor respekt af ty­sker­ne.

» De er to­er i Pre­mi­er Le­ague, det er be­vis nok for, at Ar­se­nal har kva­li­tet, « si­ger Karl- He­inz Rum­me­n­ig­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.