Rø­de lyg­ter ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PLAY­OFF Jacob Lau­e­sen,

Det­te tids­punkt er ti mi­nut­ter ef­ter, at bil­letsal­get går i gang. Men det er ik­ke det sam­me, som at hvem­som­helst kl. 09.00 kan kø­be al­le de bil­let­ter, som hun el­ler han kun­ne tæn­ke sig.

DBU har la­vet en hak­ke­or­den på til­sku­er­ne, og det er dén, uni­o­nen be­tje­ner sig af, når sal­get af bil­let­ter­ne til kam­pen 17. novem­ber går i gang.

I dag fra kl. 9.00- 23.59 er der for­salg for sæ­son­kort­hol­de­re, fans med fast plads, med­lem­mer af Lands­holds­klub­ben, og folk, der har købt de så­kald­te hat­tri­ck- bil­let­ter. Hat­tri­ck- bil­let­ter­ne var en sær­lig ty­pe bil­let­ter, der gjaldt til al­le hjem­me­kam­pe­ne mod Ser­bi­en, Al­ba­ni­en og Frank­rig.

I mor­gen fra kl. 9.00 er der for­salg for fans, der har købt bil­let­ter til en el­ler fle­re af Dan­marks EMkva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Kam­pen mod Frank­rig reg­nes med i den­ne ka­te­go­ri, selv­om den ik­ke tal­te med i kam­pen om at kva­li­fi­ce­re sig til næ- Mit bud er, at vi kun­ne ha­ve solgt det dob­bel­te an­tal bil­let­ter ste som­mers slut­run­de.

Og tors­dag 22. ok­to­ber fra kl. 09.00 kan al­le an­dre så kø­be bil­let­ter, hvis der el­lers er fle­re til­ba­ge. Delt op » Vi har delt til­sku­er­ne op på den­ne må­de, for­di vi ger­ne vil be­løn­ne vo­res mest tro­fa­ste fans. Det er et prin­cip, som man­ge an­dre lan­de bru­ger, og som klub­ber­ne iøvrigt og­så bru­ger, « si­ger Jacob Lau­e­sen.

Lands­holds­klub­ben op­le­ve­de et boom på 2.000 nye med­lem­mer, ef­ter at lod­træk­nin­gen til play­of­f­kam­pe­ne par­re­de Dan­mark med Sve­ri­ge. Der­for har DBU mid­ler­ti­dig luk­ket for til­gang til Lands­holds­klub­ben, så man kan ik­ke få bil­let­ter ad den­ne smut­vej.

De men­ne­sker, der kø­ber bil­let­ter i dag, kan mak­si­malt kø­be tre bil­let­ter. Den ene er med ra­bat. De til­sku­e­re, der først kø­ber bil­let­ter i mor­gen, kan mak­si­malt kø­be fi­re bil­let­ter, og de får in­gen ra­bat.

» Det er og­så no­get, som vi ind­før­te ved star­ten af den­ne kva­li­fi­ka­tion, så der er ik­ke no­get nyt i det. For­må­let er, at vi ger­ne skul­le und­gå salg af sortbørs- bil­let­ter. Vi hol­der øje med, om der er med­lem­mer af Lands­holds­klub­ben, der sæl­ger bil­let­ter på det sor­te mar­ked, men det er ik­ke vo­res ind­tryk, at det er et stort pro­blem, « si­ger Jacob Lau­e­sen.

Kam­pen mod Sve­ri­ge har ki­ck- off 17. novem­ber kl. 20.45. Den før­ste kamp spil­les i Sto­ck­holm tre da­ge tid­li­ge­re.

Hvis man fø­ler sig hel­dig, kan man gå ind på bil­letsalg. dbu. dk og ta­ge chan­cen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.