Den mang­fol­di­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPILLERMARKEDET Ba­ba­ji­de Ogun­biyi – for­svar ( Vi­borg) Ro­dolph Austin – midt­ba­ne ( Brønd­by) Fe­de­ri­co San­tan­der – an­greb ( FCK) Tho­mas Ka­min­ski – må­l­mand ( FCK) Jo­ao Pe­reira – for­svar ( Søn­derjyske) Adrian Lopez – for­svar ( AGF) Ay­oub Sø­ren­sen ( 1) –

Su­per­liga­en by­der på spil­le­re fra nær og spe­ci­elt fj ern i den­ne sæ­son, og den glo­ba­le ud­vik­ling har i den grad haft sin ind­virk­ning på Su­per­liga­en. De 98 uden­land­ske spil­le­re, der li­ge nu lø­ber rundt i Su­per­liga­en, re­præ­sen­te­rer 42 for­skel­li­ge lan­de. Og selv­om der sta­dig er en stor po­r­tion spil­le­re fra Nor­den, har en del af klub­ber­ne i som­me­rens trans­fer­vin­due hen­tet spil­le­re fra aty­pi­ske om­rå­der som Ca­ri­bi­en og Asi­en.

Ole Ni­el­sen er sport­s­chef i Vi­borg FF og har tid­li­ge­re hen­tet uden­land­ske spil­le­re til Su­per­liga­en med suc­ces, så­som da han var sport­s­chef i Søn­derjyske, hvor han hen­te­de Ro­bin Oko­tie fra Østrig og Qu­in­cy An­ti­pas fra Zim­bab­we. Han for­kla­rer, at det er ba­lan­cen mel­lem øko­no­mi og kva­li­tet, der spil­ler ind, når klub­ber­ne hen­ter spil­le­re uden­for de tra­di­tio­nel­le mar­ke­der:

» Der er ik­ke læn­ge­re et klart mar­ked, som der var for seks- syv år si­den, hvor de fl este klub­ber hen­te­de skan­di­na­vi­ske spil­le­re. Nu spæn­der mar­ke­det bre­de­re, og vi er ble­vet me­re åb­ne over for ud­lan­det. Jeg tror, jeg kan sva­re for de fl este kol­le­ger, når jeg si­ger, at det gæl­der om at få mest vær­di for pen­ge­ne, og det kan man fi nde i ud­lan­det. «

I Oden­se har sport­s­che­fen i OB, Jes­per Han­sen, og­så lagt mær­ke til, at de spil­le­re, OB bli­ver til­budt, kom­mer fra an­dre lan­de end hidtil.

» Der er kom­met fl ere agen­ter, og det be­ty­der, at vi bli­ver til­budt end­nu fl ere spil­le­re end før og fra an­dre lan­de så­som Spa­ni­en – og end­da og­så fra Iran. Det har jeg al­drig op­le­vet i min lan­ge tid i fod­bold­ver­de­nen, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Hvis vi for ek­sem­pel skal til­knyt­te en afri­kansk spil­ler, er det for­di, vi kan se et stort po­ten­ti­a­le. Men jo læn­ge­re væk fra Dan­mark spil­le­ren kom­mer, de­sto stør­re ri­si­ko er der for­bun­det ved at hen­te ham. Vi kan væ­re hel­di­ge at få me­re for pen­ge­ne, men det kræ­ver og­så me­re af klub­ben at in­te­gre­re så­dan en spil­ler. « Uma­gen værd At der er me­re ar­bej­de for­bun­det med at in­te­gre­re spil­le­re fra nye om­rå­der i ver­den, er Ole Ni­el­sen fra Vi­borg enig i. Han me­ner dog, at det er uma­gen værd, da det gi­ver no­get helt an­det på ba­nen og i om­klæd­nings­rum­met.

» Det er nok nem­me­re at in­te­gre­re en skan­di­nav, men så lig­ner spil­le­ren og­så dem, man kan få i Dan­mark. Hvis man skal ha­ve no­get ek­stra­or­di­nært, er det en god ide at kig­ge mod ud­lan­det. Sam­ti­dig gi­ver for­skel­li­ge kul­tu­rer og­så en helt an­den dy­na­mik på et hold. Men man kan for ek­sem­pel nok ik­ke ha­ve syv- ot­te afri­kan­ske spil­le­re i trup­pen på én gang, da der kan væ­re ri­si­ko for grup­pe­ring. Jeg er dog ik­ke i tvivl om, at det ab­so­lut er sundt med mang­fol­dig­hed på et hold, « si­ger han. Sve­ri­ge ( 17 spil­le­re) Jo­han Da­hlin – må­l­mand ( FCM) Pet­ter An­der­s­son – midt­ba­ne ( FCM) Kri­stoff er Ols­son – midt­ba­ne ( FCM) Per Nils­son – for­svar ( FCK) Mi­ka­el An­tons­son – for­svar ( FCK) Ludwig Au­gustin­s­son – for­svar ( FCK) David Mo­berg Karls­son – an­greb ( FCN) Mi­cha­el Al­mebäck – for­svar ( Es­b­jerg) Ro­bin Sö­der – an­greb ( Es­b­jerg) Karl- Jo­han Jo­hns­son – må­l­mand ( Ran­ders) Jo­el Al­lans­son – midt­ba­ne ( Ran­ders) Mi­ka­el Is­hak – an­greb ( Ran­ders) Vik­tor Lund­berg – an­greb ( Ran­ders) Jo­han Lars­son – for­svar ( Brønd­by) Jo­han El­man­der – an­greb ( Brønd­by) Magnus Eriks­son – midt­ba­ne ( Brønd­by) An­dreas Blomq­vist – midt­ba­ne ( AaB) Rasmus Jöns­son – an­greb ( AaB)

USA ( 1 spil­ler)

Ja­mai­ca ( 1 spil­ler)

USA Cos­ta Ri­ca ( 2 spil­le­re) Marcos Ure­na – an­greb ( FCM) Mayron Ge­or­ge – an­greb ( Ho­bro) Bra­si­li­en ( 2 spil­le­re) Ra­mon – for­svar ( FCN) Bru­nin­ho – an­greb ( FCN)

Pa­ragu­ay ( 1 spil­ler) Island ( 9 spil­le­re) Vi­ctor Pals­son – midt­ba­ne ( Es­b­jerg) Ari Sku­la­son – for­svar ( OB) El­mar Bjar­na­son – midt­ba­ne ( AGF) Hal­l­gri­mur Jo­nas­son – for­svar ( OB) Bal­dur Si­gurds­son – for­svar ( Søn­derjyske) Eyjol­fur He­din­s­son – midt­ba­ne ( FCM) Adam Ar­na­son – for­svar ( FCN) Ru­nar Ru­nars­son – må­l­mand ( FCN) Gud­mun­dur Thora­rin­s­son – midt­ba­ne ( FCN) Færø­er­ne ( 2 spil­le­re) Bran­dur Hen­driks­son – midt­ba­ne ( FCK) Gil­li Sø­ren­sen – an­greb ( AaB) Hol­land ( 5 spil­le­re) Mo­ha­med El Ma­kri­ni – midt­ba­ne ( OB) Jos­hua Jo­hn – kant ( FCN) Jero­en Veld­ma­te – for­svar ( Vi­borg) Ke­es Lu­i­jckx – for­svar ( Søn­derjyske) Mi­ck van Bu­ren – an­greb ( Es­b­jerg)

Bel­gi­en ( 1 spil­ler)

Portu­gal ( 1 spil­ler)

Spa­ni­en ( 1 spil­ler)

Ma­rok­ko ( 1 spil­ler)

Se­ne­gal ( 1 spil­ler)

Gu­i­nea ( 1 spil­ler)

Ma­li ( 1 spil­ler)

El­fen­ben­sky­sten ( 1 spil­ler) Gha­na ( 2 spil­le­re) Da­ni­el Amar­tey – midt­ba­ne ( FCK) Fran­cis Di­ck­oh – for­svar ( FCM)

Nor­ge

S

Tjekk Bel­gi­en Østrig

Slove­nie

Østrig ( 2 spil­le

Slove­ni­en ( 1 s

Cos­ta Ri­ca

Ja­mai­ca

Pa­ragu­ay

Bra­si­li­en

Island

Portu­gal

Se­ne­gal

Gu­i­nea

Færø­er­ne

Ma­li

Spa­ni­en

Ma­rok­ko

Hol­land

El­fen­ben­sky­sten

Gha­na

Kro­at Bur­ki­na Fa­so

Ni­ge­ria

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.