Ud­sigt til dans

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Can­non­da­le- Gar­min. Og­så hos den dan­ske klas­si­ker­spe­ci­a­list har mu­lig­he­den for at kø­re Tour de Fran­ce spøgt.

» Jeg har mang­let at kø­re et Tour de Fran­ce. Det gi­ver en vig­tig ba­se at kom­me igen­nem så langt og hårdt et eta­pe­løb. Det er no­get, man kan byg­ge vi­de­re på. Der­for hå­ber jeg at kun­ne kom­me med til Frank­rig, og det har klart væ­ret et tema i for­hold til at væl­ge nyt hold, « er­ken­der Breschel, som ik­ke har væ­ret til start i Le Tour si­den 2010. Skyt­sen­gel Mi­cha­el Mør­køv er fra næ­ste år at fi nde hos rus­si­ske Ka­tusha, hvor han skal væ­re skyt­sen­gel for den nor­ske sej­rs­ma­ski­ne Ale­xan­der Kri­stoff . Og det er da og­så mu­lig­he­den for at væ­re med til at mar­ke­re sig på den stør­ste sce­ne af al­le, der træk­ker hos den al­si­di­ge dan­sker.

» Det er selv­føl­ge­lig no­get af det, der ve­jer tungt, når man skal væl­ge et hold. Jeg har ind­tryk af, at Ka­tusha rig­tig ger­ne vil ha­ve mig med på hol­det, og at Ale­xan­der og­så ger­ne vil ha­ve mig med, « sag­de Mør­køv un­der VM i Ri­ch­mond til fel­tet. dk.

De tre dan­ske del­ta­ge­re i sid­ste års Tour de Fran­ce var Lars Bak, Jakob Fuglsang og Tour- de­butant Mi­cha­el Val­gren.

Se­ne­ste dan­ske suc­ces­op­le­vel­se i den fran­ske rund­t­ur da­te­rer sig til­ba­ge til 2009, hvor Ni­cki Sø­ren­sen vandt en eta­pe.

TIRS­DAG 20. OK­TO­BER 2015

Det au­stral­ske hold har en for­bil­led­lig ev­ne til at for­de­le an­svar og vin­der­mu­lig­he­der på en stri­be for­skel­li­ge ryt­te­re. Umid­del­bart vil­le det dog gi­ve me­ning at la­de Cort få Giro d’Ita­lia som af­sæt for sit før­ste mø­de med et af de sto­re eta­pe­løb, hvor den blon­de born­hol­mer ik­ke skal op imod de al­ler­skar­pe­ste sprin­te­re. Chri­stop­her- Juul Jen­sen vi­ste sig i år som en fan­ta­stisk hold­spil­ler un­der Giro d’Ita­lia og med sæ­sonå­ben­ba­rin­gen Este­ban Cha­ves til at kø­re klas­se­ment for Ori­ca- Gre­ened­ge, kan der me­get vel bli­ve brug for no­get dan­ske­rens so­li­di­tet og off er­vil­je. Matti Bres­chels kar­ri­e­re har ik­ke væ­ret over­pla­stret med Tour- del­ta­gel­se. Om det bli­ver til­fæl­det hos ame­ri­ka­ner­ne er et åbent spørgs­mål, men i gi­vet fald vil det bli­ve med en agen­da, hvor man for­modent­lig skal age­re op­pas­ser for en­ten An­drew Ta­lan­sky el­ler Ri­go­ber­to Uran. Can­non­da­leGar­min har dog tid­li­ge­re væ­ret kendt for tak­tisk anar­ki og ka­oste­o­ri. Det vil klæ­de dem at føl­ge det spor igen. Nor­malt vil­le Fuglsang væ­re en sik­ker mand til Tour de Fran­ce. Men mel­din­ger­ne fra Asta­na går på, at det i 2016 bli­ver Fa­bio Aru, som skal væ­re hol­dets kap­ta­jn i Frank­rig. Det er se­mi- dår­li­ge nyhe­der for Fuglsang, som på det lidt split­te­de mand­skab hø­rer til i Ni­ba­li- lej­ren og der­for ik­ke lig­ner første­valg til en Tour- trup. Fuglsang har el­lers ny­e­re tids bed­ste Tour- pla­ce­ring med en sam­let sy­ven­de­plads at vi­se frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.