Sker­tour i ’ 16

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 20. OK­TO­BER 2015

En­hver der har set de sto­re eta­pe­løb, Bak har del­ta­get i den se­ne­ste hånd­fuld år, kan ta­le med om dan­ske­rens ko­los­sa­le be­ty dning. Hvad en­ten det har væ­ret Mark Ca­ven­dis­hs el­ler An­dré Greipels in­ter­es­ser, der skul­le vær­nes om. Med sin er­fa­ring og kraft over­skud bur­de Bak væ­re et na­tur­ligt valg for en­hver sport­s­di­rek­tør. Stærk som en ok­se - og så fra Ham­mel. Chris An­ker Sø­ren­sens råsty rke har al­drig væ­ret til dis­kus­sion, men der er ble­vet læn­ge­re og læn­ge­re mel­lem stjer­ne­stun­der­ne for den re­ge­ren­de dan­ske me­ster. Det hå­ber Sø­ren­sen selv at kun­ne la­ve om på med sit skift e til det fran­ske hold, som i delt­og i Tour de Fran­ce un­der nav­net Bre­tag­ne- Sé­che. Hvis el­lers for­men ik­ke bli­ver ramt af hver­ken syg­dom el­ler uheld, må der væ­re sær­de­les go­de chan­cer for at se Chris An­ker Sø­ren­sen til start. De to re­ste­ren­de på det for­hen­væ­ren­de Ri­is- hold kan kom­me i spil, men sand­syn­lig­he­den ta­ler for, at blot en en­kelt af de to dan­ske­re er til start i Frank­rig til næ­ste som­mer. Mi­cha­el Val­gren måt­te ud­gå kort før Pa­ris med syg­dom i år, men var vir­ke­lig god, da han kør­te Con­ta­dor til sejr i Vu­el­ta­en i 2014. Jes­per Han­sen fi k sin de­but i den span­ske rund­t­ur i år og skar en ha­bil fi gur. Om Oleg Tin­kov og hans hånd­gang­ne mænd ser den vej, er dog et åbent spørgs­mål. For­ud­sat at Ale­xan­der Kri­stoff skal kø­re Tour de Fran­ce, må Mør­køv og­så for­ven­tes at væ­re der. Kri­stoff hav­de en me­get skuff en­de Tour i år, men må væ­re re­van­che­ly­sten og i øv­rigt en op­lagt fa­vo­rit til at ta­ge kam­pen op med Pe­ter Sa­gan i ri­ve­gil­det om den grøn­ne trø­je. Mør­køv skal væ­re med til at is­ce­ne­sæt­te spur­ter­ne for nord­man­den med det bar­ske bund­træk, og det tror vi på kom­mer til at ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.