’ Respekt­løst’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­ko­laj Ja­cob­sen

VRED LØ­VE fi­ci­el­le hjem­mesi­de.

Ó Bran­nagáin var me­get util­freds med, at Ja­cob­sen gav spar­som spil­le­tid til fle­re Löwen- pro­fi­ler - blandt an­det hol­dets stør­ste stjer­ne An­dy Sch­mid, der kun fik ti mi­nut­ter på halgul­vet i Skopje, hvor Löwen tab­te 19- 25

Det fik EHF- kom­men­ta­to­ren til at sen­de føl­gen­de sva­da af sted.

» Rhe­in- Neck­ar Löwen brød ik­ke no­gen reg­ler med det hold, som de spil­le­de med i Skopje, men i tur­ne­rin­gens ånd - og ef­ter min me­ning - brød de al­le reg­ler, der fin­des. «

» Rhe­in- Neck­ar Löwen spil­le­de kon­se­kvent med de­res re­ser­ve­hold. Og jeg vil slå helt fast nu, at det vi­ste en to­tal man­gel på respekt for tur­ne­rin­gen, fan­se­ne og me­di­er­ne, « skrev Tom Ó Bran­nagáin i sin klum­me.

Lør­dag var Rhe­in- Neck­ar Löwen så igen til­ba­ge på sej­rs­spo­ret i Cham­pions Le­ague, da de be­sej­re­de Pi­ck Sze­ged med 30- 25. Sam­ti­dig tog Ni­ko­laj Ja­cob­sen til gen­mæ­le over- Han kan jo rin­ge til mig, hvis han ik­ke har lyst til at se de an­dre spil­le­re. Hvis han me­ner, det er bed­re, kan Tom jo for­sø­ge at bli­ve træ­ner her for EHF- kom­men­ta­to­ren, som iføl­ge dan­ske­ren sky­der helt ved si­den af med sin kri­tik. Li­geg­lad » Det, han har skre­vet, er respekt­løst over­for Mads Mensah Lar­sen, Ste­fan Kne­er, Ha­rald Re­inkind, Hen­drik Pe­ke­ler og Ste­fan Si­gur­mans­son. Det er fem lands­holds­spil­le­re, « si­ger Ni­ko­laj Ja­cob­sen til ty­ske mor- genweb. de med hen­vis­ning til nog­le af de spil­le­re, der trak det stør­ste læs i kam­pen mod Vard­ar Skopje.

» Jeg er så­dan set li­geg­lad med, om Tom Ó Bran­nagáin hel­le­re vil se An­dy Sch­mid el­ler Ale­xan­der Pe­ter­s­son. Han kan jo rin­ge til mig, hvis han ik­ke har lyst til at se de an­dre spil­le­re. Hvis han me­ner, det er bed­re, kan Tom jo for­sø­ge at bli­ve træ­ner her. Han si­ger, at fem lands­holds­spil­le­re mang­ler klas­se til Cham­pions Le­ague. Det er respekt­løst, en fræk­hed, « fort­sæt­ter Ni­ko­laj Ja­cob­sen, som sam­ti­dig fast­slår, at op­gø­ret mod Vard­ar Skopje ik­ke bli­ver sid­ste gang, han for­de­ler res­sour­cer­ne på den må­de på grund af det hår­de pro­gram.

Rhe­in- Neck­ar Löwen lig­ger ak­tu­elt num­mer tre i de­res Cham­pions Le­ague- pul­je, hvor dan­ske KIF Kol­ding Kø­ben­havn fort­sat ind­ta­ger sid­ste­plad­sen, selv­om de søn­dag fik sæ­so­nens før­ste sejr i tur­ne­rin­gen med en 33- 31- sejr over net­op top­hol­det Vard­ar Skopje.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.