Et halvt år me­re til spa­ni­er i AGF

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN SPAN­SKE FOR­SVARS­SPIL­LER

Adrian ’ Pi­scu’ Lopez har få­et for­læn­get sin aft ale med AGF med et halvt år, så den ud­lø­ber i som­me­ren 2016. Det skri­ver klub­ben på sin hjem­mesi­de. » På grund af Pi­scus ska­des­hi­sto­rik skrev vi kun seks må­ne­der til at be­gyn­de med, men han har nu væ­ret her nog­le må­ne­der og har be­vist, at hans fy­sik hol­der. Der­for har vi aft alt, at han ind­til vi­de­re spil­ler sæ­so­nen fær­dig, og så kig­ger vi på, hvor­dan det ser ud til den tid, « si­ger sport­s­chef Jens An­der­s­son.

» Det har væ­ret godt for mig at skift e til AGF, og jeg er glad for, at jeg har få­et for­læn­get aft alen. Jeg er fal­det godt til i klub­ben og i by­en og er ble­vet ta­get godt imod af al­le - især af mi­ne hold­kam­me­ra­ter, der har væ­ret fan­ta­sti­ske til at hjæl­pe mig. Det be­ty der me­get, og jeg ser frem til at spil­le re­sten af sæ­so­nen, « si­ger den 28- åri­ge Pi­scu selv.

Han står ind­til vi­de­re no­te­ret for seks kam­pe for AGF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.