FA­MI­LIEPO­LI­TIK ER FAR­VET KRYMMEL ’’

Re­ge­rin­gen me­ner, bør­ne­fa­mi­li­er skal ar­bej­de me­re og drop­pe tan­ker om del­tids­be­skæft igel­se

BT - - DEBAT -

Først var det DR, der vil­le ha­ve de un­ge dan­ske­re til at ’ knal­de’ for Dan­mark. Nu er det re­ge­rin­gens mi­ni­stre, der lan­ger ud eft er for­æl­dre, der er på del­tid el­ler øn­sker at væ­re det. De skal ik­ke pas­se børn – de skal ar­bej­de. Fa­mi­liepo­li­tik­ken, ik­ke mindst an­tal­let af danskpro­du­ce­re­de børn, fyl­der i den off ent­li­ge og po­li­ti­ske de­bat. Men fa­mi­liepo­li­tik­ken præ­ges al­li­ge­vel af en skæm­men­de man­gel på pri­o­ri­te­ring og over­blik over det sto­re bil­le­de. DET LIL­LE BIL­LE­DE er, at dan­sker­ne ar­bej­der for lidt sam­let set. Tjek. Det lil­le bil­le­de er og­så, at dan­sker­ne får for få børn til at op­ret­hol­de vel­fær­den på langt sigt. Tjek. Men det er sjæl­dent li­ge præ­cis de ting, som de­bat­ten kom­mer til at hand­le om. I ste­det ta­ler man om symp­to­mer og udtæn­ker po­li­ti­ske pla­stre på, hvad der i det sto­re bil­le­de må be­teg­nes som små- sår. AL­LI­GE­VEL BE­HAND­LER PO­LI­TI­KER­NE oft e fa­mi­liepo­li­tik lidt sted­s­øster­ligt. Al­le par­ti­er har en fa­mi­liepo­li­tik, for­di så­dan en skal man ha­ve. Men det ord­fø­rer­skab for­val­tes oft e af en rar per­son uden den sto­re gen­nem­slags­kraft i fi nans­lo­vs­for­hand­lin­ger. Fa­mi­liepo­li­tik er så­dan no­get far­vet krymmel, man top­per ka­gen med. Det er fl ag og bal­lo­ner, som skal ska­be en god stem­ning, men som ik­ke til­læg­ges me­get me­re end hyg­ge­vær­di. Så der er da ik­ke no­get at si­ge til, at for­æl­dre­ne ta­ger sa­gen i egen hånd. I øv­rigt kan man jo glæ­de sig over, at fa­mi­li­er­ne fak­tisk me­ner, at det er de­res eget an­svar at få tin­ge­ne til at hæn­ge sam­men. Fa­mi­lie­om­rå­det hæn­ger net­op ik­ke i skør­ter­ne på vel­færds­mut­ter Dan­mark. Så må­ske skul­le sta­ten ba­re blan­de sig udenom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.