’’

BT - - SUNDHEDER -

OTRIVIN: Pris: 44,95 kr.

ZYMELIN: Pris: 44,95 kr.

KLARIGEN: Pris: 40,95 kr. Ind­holds­stof i al­le tre pro­duk­ter: Xy­lo­me­ta­zo­lin­hy­dro­chl­o­rid Vir­ke­om­rå­de: An­ven­des til kort­tids­be­hand­ling af for­kø­lel­se med til­stop­pet næ­se og ved bi­hu­le­be­tæn­del­se. Do­sis: Voks­ne og un­ge over 12 år: 1 pust i hvert næ­se­bor 3 gan­ge dag­ligt eft er be­hov, i højst 10 da­ge. Tag ik­ke me­re end 3 pust i hvert næ­se­bor dag­ligt. Den an­be­fa­le­de do­sis bør ik­ke over­skri­des, især hos børn og æl­dre. Bi­virk­nin­ger: Ho­ved­pi­ne, svie i næ­se og svælg, tør og ir­ri­te­ret næ­ses­lim­hin­de, ny­sen, bræn­den­de for­nem­mel­se i næ­sen og øget se­kret fra næ­sen og til­stop­pet næ­se især eft er hyp­pig el­ler lang­va­rig brug. Sam­let vur­de­ring: Far­ma­ceut Si­mon Tarp: Næ­sespray mod for­kø­lel­se, f. eks. Otrivin og Zymelin, kan an­be­fa­les til for­bed­ring af luft pas­sa­gen, hvis man har symp­to­mer på akut bi­hu­le­be­tæn­del­se, dvs. tryk­ken i pan­de­hu­ler­ne og til­stop­pet næ­se. Dog bør næ­sespray ik­ke an­ven­des i me­re end 10 da­ge i træk, da næ­sespray kan ska­be afh æn­gig­hed Do­sis: Voks­ne: 1 bru­se­tab­let ( 200 mg) 2- 3 gan­ge dag­ligt. Bi­virk­nin­ger: Plud­se­ligt hu­dud­slæt, ån­de­dræts­be­svær og be­svi­mel­se. Sam­let vur­de­ring: Far­ma­ceut Si­mon Tarp: Ho­stestil­len­de mid­ler kan ik­ke an­be­fa­les til be­hand­ling af for­kø­lel­se, da de slim­lø­sen­de hånd­købslæ­ge­mid­ler, f. eks. Brom­he­xin, Muco­ly­sin og Gra­non, ik­ke har en do­ku­men­te­ret eff ekt. Det ak­ti­ve ind­holds­stof ace­ty lcyste­in, der bl. a. fi ndes i Muco­ly­sin og Gra­non, kan mu­lig­vis an­ven­des til vis­se pa­tien­ter, f. eks. til kol- pa­tien­ter. Prak­ti­se­ren­de læ­ge An­ders Beich: Man kan godt få en smu­le symp­tom­lin­dring ud af de ho­stestil­len­de pro­duk­ter. Hvis man ho­ster, vil det ik­ke fø­les li­ge så slemt, men den sam­me eff ekt vil man kun­ne op­nå fra al­min­de­li­ge hus­råd. De ho­stestil­len­de mid­ler kan hel­ler ik­ke gø­re dig hur­ti­ge­re rask. Dog kan de slim­lø­sen­de mid­ler må­ske ha­ve en lil­le eff ekt, hvis man li­der af an­dre syg­dom­me i for­vej­en, f. eks. kol. Over­læ­ge Hen­rik Bre­da­hl Sø­ren­sen:

Drik ri­ge­ligt vand. Fe­ber, ho­ste og snot ko­ster krop­pen en mas­se væ­ske, som du skal sør­ge for at er­stat­te. Drik ri­ge­ligt med vand, så du ik­ke de­hy­dre­rer. Hvis du mang­ler væ­ske, ri­si­ke­rer du og­så, at slim­hin­der­ne i næ­sen tør­rer ud.

og ska­de næ­ses­lim­hin­den.

Næ­sespray mod for­kø­lel­se er ren symp­tom­be­hand­ling, som kun hjæl­per til, at man får for­nem­mel­sen af, at man får me­re luft i næ­sen. Men det vir­ker ik­ke på forkølelsen og æn­drer ik­ke ved syg­dom­mens va­rig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.