4 3

BT - - SUNDHEDER -

Skyl næ­sen med saltvand. Skyl saltvand ind ad det ene næ­se­bor og ud ad det an­det ved hjælp af et næ­se­horn. Det ren­ser fy­sisk slim­hin­den og løs­ner se­kret i næ­sen. Du kan evt. selv la­ve dit saltvand ved at ko­ge en halv li­ter vand med en te­ske­fuld salt. Sørg for, at van­det har stu­et­em­pe­ra­tur in­den brug.

Tag damp­bad til næ­se,

Bliv un­der dy­nen. De fl este men­ne­sker vil godt kun­ne gå på ar­bej­de, selv­om de er ramt af for­kø­lel­se. Men du er må­ske me­re træt, så det er en god idé at hvi­le dig. De før­ste da­ge kan det dog væ­re en god idé at bli­ve hjem­me, så du ik­ke ud­sæt­ter an­dre for smit­te­fa­re.

Træk vej­ret gen­nem en pep- fl øjte. Hvis du er pla­get af slim i lun­ger­ne el­ler har brug for at få kon­trol over din vej­rtræk­ning, kan du ha­ve gavn af en pep- fl øjte. Det er en mod­stand, som man træk­ker vej­ret igen­nem. Den er god til at løs­ne slim i lun­ger­ne og til at ta­ck­le ån­de­nød.

STREPSILS: Pris:

Ind­holds­stoff er:

Vir­ke­om­rå­de:

Do­sis:

Bi­virk­nin­ger: ZYX: Pris:

Ind­holds­stof:

Vir­ke­om­rå­de:

Do­sis:

Bi­virk­nin­ger: HEXOKAIN: Pris:

Ind­holds­stof:

Vir­ke­om­rå­de:

Do­sis:

Bi­virk­nin­ger: Sam­let vur­de­ring: Far­ma­ceut Si­mon Tarp: Over­læ­ge Hen­rik Bre­da­hl Sø­ren­sen:

Kilde: Jerk W. Lan­ger

svælg og luft rør. Hold dit ho­ved ind over en bal­je med varmt vand. Det løs­ner se­kre­tet i næ­sen og gør det me­re ty ndt­fl yden­de, så det ren­der ud ad næ­sen. Det vil dog ik­ke ha­ve no­gen virk­ning i for­hold til, at man fø­ler sig til­stop­pet i næ­sen.

lo­rid.

ti­me.

67,95 kr.

46,95 kr.

59,95 kr.

Dikl­or­ben­zylal­ko­hol/ amyl­me­ta­kre­sol.

Vir­ker smerte­lin­dren­de og bak­te­ri­edræ­ben­de.

Voks­ne og børn over 6 år: 1 su­ge­tab­let hver 2.- 3. ti­me.

Al­ler­gi­ske re­ak­tio­ner, slim­hin­deir­ri­ta­tion og ri­si­ko for ca­ri­es.

Ben­zy­da­min­hy­droch-

Mod smer­ter og ir­ri­ta­tion i mund og svælg.

Voks­ne og børn over 6 år: 1 su­ge­tab­let 3 gan­ge i døg­net i højst 7 da­ge.

Lys­følsom­hed, al­ler­gi­ske re­ak­tio­ner og bræn­den­de for­nem­mel­se el­ler tør­hed i mun­den.

Chl­or­he­xi­din­di­hy­dro­chl­o­rid/ ben­zo­kain.

Vir­ker des­in­fi ce­ren­de og lo­kal­be­dø­ven­de. Bru­ges ved mund- og tand­køds­be­tæn­del­se.

Voks­ne: 1 su­ge­tab­let hver 2.- 3.

Mis­farv­ning af tæn­der og tun­ge, for­an­drin­ger i smags­op­le­vel­sen og al­ler­gi­ske re­ak­tio­ner.

På grund af svag do­ku­men­ta­tion for eff ek­ti­vi­tet kan in­gen af de smer­testil­len­de su­ge­tab­let­ter el­ler bol­sjer, f. eks. Strepsils, Zyx el­ler Hexokain, an­be­fa­les til brug i al­men prak­sis. Det kan dog ik­ke ude­luk­kes, at su­ge­tab­let­ter­ne kan op­fat­tes som symp­tom­lin­dren­de, dog for­modent­lig i sam­me stør­rel­ses­or­den som al­min­de­li­ge hals­bol­sjer.

Man­ge hånd­købslæ­ge­mid­ler mod ondt i hal­sen in­de­hol­der tit men­tol og for­skel­li­ge oli­er, som vir­ker smerte­lin­dren­de, og som er med til at lam­me fø­le- le­ge­mer­ne, så man ik­ke fø­ler sig så ge­ne­ret. Men det har ik­ke no­gen eff ekt på viru­s­in­fek­tio­ner, og hal­son­de er ty pisk en viru­s­in­fek­tion. For­kø­lel­ses­virus kan smit­te gen­nem nys og vand­drå­ber, men den stør­ste smit­te­vej er, at man får virus på fi ngre­ne, som man fø­rer op til øjet el­ler mun­den. F. eks. fra dør­hånd­tag, pen­ge­sed­ler el­ler ta­sta­tu­rer, som an­dre har rørt ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.