Føl­som hit­man

BT - - TV - THRIL­LER 06: 00 13: 30 18: 45 21: 00 23: 30 07: 25 09: 15 10: 45 15: 00 16: 25 01: 20-

Léon er den usyn­li­ge mand, en dræ­ber, som in­gen kan få ram på, for­di han er djæ­velsk dyg­tig. Og så for­di han ik­ke ek­si­ste­rer. Ik­ke of­fi ci­elt i hvert fald. Léons na­bo er ro­det ind i en narko- de­al med en Drug En­for­ce­ment Agent, Nor­man Stans­fi eld, som ik­ke blot er kor­rupt, men og­så psy­ko­pat. Stans­fi eld og hans mænd ud­s­let­ter na­bo­fa­mi­li­en, bort­set fra den 12- åri­ge dat­ter Mat­hil­da, som kom­mer hjem midt i myr­de­ri­er­ne og van­drer li­ge op til Léons dør. Da han først har luk­ket hen­de ind og red­det hen­des liv, så har han og­så an­sva­ret for hen­de, får hun ham over­be­vist om. Nu vil hun op­læ­res i le­je­mor­dets kunst, så hun kan få hævn over Stans­fi eld. Til gen­gæld læ­rer hun anal­fa­be­ten Léon at læ­se og skri­ve og an­dre prak­ti­ske sa­ger. Ale­ne i ver­den er de beg­ge, og grad­vis op­står et varmt ven­skab imel­lem dem. Og et bånd, som be­ty der, at de kan en­ten red­de hin­an­den el­ler fø­re hin­an­den i af­grun­den og dø­den. Stans­fi eld er ik­ke i tvivl og ind­le­der en hid­sig

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: jagt på dem med den sam­le­de po­li­ti­sty rke og SWATteams og bag­hold og mas­ser af am­mu­ni­tion. Det bli­ver en varm som­mer. ( DR3)

( T) Slags­mål i ven­te. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. ( T) San Se­ba­sti­an. Fransk- ita­li­ensk actionfilm fra 1968. ( T) Et kon­ge­ligt bryl­lup. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) Det gyld­ne træ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. ( T) 42. Ga­de. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1933. ( T) Vi­va Las Ve­gas. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. ( T) Kel­lys hel­te. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1970. ( T) The Prize. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1963.

( T) Lo­li­ta. En­gelsk dra­ma fra 1962. ( T) Flygt­nin­gen. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1947.

Nat- tv.

Skal man tro det an­er­kend­te fi lm­si­te im­db. com, hvor det er pu­bli­kum, der be­stem­mer, så kom­mer Léon ind på en 27. plads over ver­dens bed­ste fi lm. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.