VER­DENS BED­STE GUG­GEN­HEIM

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 56 år si­den 1959:

LØVEN 22.07 - 22.08 Din hand­le­kraft er helt på top­pen. Så hold dig en­de­lig ik­ke til­ba­ge, hvis der er no­get, du ger­ne vil ha­ve. Vær hel­ler ik­ke bleg for at spør­ge om hjælp. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Må­nen, Mer­kur og Sa­turn påvirker dit tegn i dag, så kan du reg­ne med, at din hjer­ne kø­rer for høj­tryk. Husk li­ge og­så at træk­ke vej­ret. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en gan­ske dej­lig dag, hvor ting og sa­ger vil for­lø­be i et jævnt tem­po. Du har det godt med dig selv, og det smit­ter af. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er fo­kus på dit ar­bejds­liv, som på en el­ler an­den må­de står til for­an­drin­ger. Uan­set om det er dig selv el­ler ude­frakom­men­de, så gør dig klar. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du skal nok reg­ne med, at da­gen by­der på fut, fart og action. Du har travlt og kan me­get vel kom­me til at spre­de dig over me­re end godt er. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger nog­le spæn­den­de fø­lel­ses­mæs­si­ge ud­for­drin­ger i luft en. Det vil i høj grad væ­re op til dig at ta­ge dem op og be­ri­ge dit liv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Din hand­le­kraft er på top­pen. Det vil væ­re en god dag til igang­sæt­tel­se af nye pro­jek­ter. Du er som sæd­van­lig fuld af go­de ide­er. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Uan­set hvor me­get di­ne om­gi­vel­ser pres­ser dig, så gi­ver du dig ik­ke en tom­me. Der er græn­ser for, hvad du vil fi nde dig i. Godt gå­et! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

318). ( Svær 46). ( Mid­del 23). ( Nem

Gug­gen­heim er et af New Yor­ks bedst kend­te mu­se­er. Op­rin­de­ligt var mu­se­et de­di­ke­ret til avant­gar­de­kunst fra før­ste halv­del af 1900- tal­let ved kunst­ne­re som Va­si­lij Kan­din­skij og Pi­et Mon­dri­an, men sam­lin­gen rum­mer og­så ar­bej­der af 1800- tals- kunst­ne­re som van Gogh og Édou­ard Ma­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.