DÆGGERNE

BT - - SPORTEN -

OONNSSDDAAGG 2 211. O. KOTKOTBOEBRE 2R0 125015

Kon­cep­tet for­svandt

Da Ho­bro sid­ste

For me­get in­dre støj

sid­ste år, hvor klub­ben ude­luk­ken­de var ud­sat for po­si­ti­ve me­di­e­hi­sto­ri­er om sam­men­hold og va­ske­æg­te klubånd, har Ho­bros nu­væ­ren­de sæ­son væ­ret præ­get af fl ere øv- sa­ger. Det åben­ly­se ek­sem­pel er hånd­te­rin­gen af sa­gen om Ada­ma Tam­bou­ras mang­len­de spil­ler­til­la­del­se. Det end­te som et stort selv­mål, da Ho­bro- le­del­sen i ste­det for at kig­ge in­dad gik i fl æsket på AGF- di­rek­tør Jakob Ni­el­sen.

I MOD­SÆT­NING TIL

Sløj off en­siv

som­mer­pau­sen far­vel til Mads Hvil­som, Emil Berg­gre­en og Mar­tin Thom­sen - en trio, der stod for 30 ud af Ho­bros 40 superliga- mål i sid­ste sæ­son. Og det er over­ho­ve­det ik­ke lyk­kes at fi nde de ret­te arv­ta­ge­re til de tre her­rer. I sæ­so­nens før­ste 12 kam­pe har hol­det blot sco­ret ot­te gan­ge.

HO­BRO SAG­DE I

år hen­ryk­ke­de he­le fod­bold- Dan­mark, var det med et hold af hårdt­kæm­pen­de ’ hånd­vær­ke­re’, der al­le ud­strå­le­de, at de var vil­li­ge til at slå ihjel for hold­kam­me­ra­ten. I år vir­ker trup­pen me­get me­re frag­men­te­ret med nye spil­le­re fra ekso­ti­ske desti­na­tio­ner som Syd­korea, Cos­ta Ri­ca, Zim­bab­we og Nor­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.