Froo­me er sta­dig fa­vo­rit i Tou­ren

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Ru­ten til den 103. ud­ga­ve af Tour de Fran­ce blev af­slø­ret i går un­der van­lig stor be­vå­gen­hed for al­le cy­kel­in­ter­es­se­re­de i Pa­ris.

Ver­dens hår­de­ste cy­kel­løb be­gyn­der i 2016- ud­ga­ven i Mont. St. Mi­chel og kø­rer som i 2015 ’ imod uret rundt’, så fel­tet først ram­mer Py­re­næ­er­ne og til sidst Al­per­ne.

Ru­ten pas­ser umid­del­bart Nairo Qu­in­ta­na gan­ske godt, men al­li­ge­vel er Chris Froo­me fort­sat fa­vo­rit hos book­ma­ker­ne med od­ds om­kring 2,50 mod om­kring tre gan­ge pen­ge­ne på Nairo Qu­in­ta­na.

» Der er to en­kelt­star­ter, hvor den ene er ret ku­pe­ret. Det ta­ler umid­del­bart til Qu­in­ta­nas for­del, men med Froo­mes SKYhold i ryg­gen og hans ru­ti­ne i at vin­de det­te løb, hol­der vi sta­dig Froo­me som svag fa­vo­rit, « si­ger od­ds­sæt­ter Jep­pe Hel­bo Jen­sen fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.