STÆ­DIG KVIN­DE STÅR TIL SEJR ’’

De fær­re­ste tro­e­de på Lizet­te Ris­gaard. Nu er hun fa­vo­rit til at bli­ve den før­ste kvin­de­li­ge LO- for­mand

BT - - DEBAT -

Alt kan ske til et kamp­valg, men når det gæl­der for­mand­po­sten i LO, pe­ger pi­len nu en­ty­digt på Lizet­te Ris­gaard. Den nu­væ­ren­de næst­for­mand er stor­fa­vo­rit i op­gø­ret med for­man­den for Hæ­rens Kon­sta­bel- og Kor­porals­for­e­ning, Flem­m­ing Vint­her. Når Ha­rald Børsting på tirs­dag tak­ker af som fag­be­væ­gel­sens første­mand, er 55- åri­ge Lizet­te Ris­gaard klar til at sæt­te sig i sto­len. Som den før­ste kvin­de­li­ge for­mand. I DE OT­TE år, Lizet­te Ris­gaard har be­klædt næst­for­mand­spo­sten i LO, har hun al­drig lagt skjul på, at hen­des mål var at ryk­ke helt til tops. Hun har ar­bej­det for sa­gen, alt imens snak­ken i fag­for­bun­de­ne har gå­et om, at hun ik­ke be­sad de ret­te stra­te­gi­ske ev­ner, og at det vist ik­ke vil­le gå an at sen­de hen­de ale­ne til mø­de med stats­mi­ni­ste­ren. DET TOG DOG ik­ke mo­det fra Lizet­te Ris­gaard, der har tur­ne­ret lan­det rundt til mø­der, druk­ket kaff e og tryk­ket mas­ser af hæn­der. Den slags gi­ver po­int blandt lo­ka­le til­lids­folk og ba­ner sand­syn­lig­vis vej­en til tops for hen­de. Der er nu støt­te fra stor­for­bun­de­ne 3F, Me­tal og po­si­ti­ve sig­na­ler fra FOA. Lizet­te Ris­gaard er ik­ke ble­vet truk­ket op af an­dre, men har stæ­digt truk­ket sig selv op. De kort, hun fi k på hån­den un­der­vejs, har hun spil­let godt. F. eks. un­der Ry­a­nair- kon­fl ik­ten, hvor hun for­stod at sæl­ge fag­be­væ­gel­sens bud­skab, så al­le kun­ne for­stå det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.