TE SIG SELV Mes­ser­s­ch­midt: Jeg kan frem­stå brutal

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 22. OK­TO­BER 2015 Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er en aty - pisk DFer, der går op i ope­ra­er, klas­sisk mu­sik og fi ne vi­ne.

Min stør­ste svag­hed

Di­stan­ce

I fe­bru­ar våg­ne­de Dot Wes­sman tid­ligt ved si­den af sin kæ­re­ste i de­res lej­lig­hed i Bruxelles. Hun rak­te ud eft er sin te­le­fon, som hav­de væ­ret sat på lyd­løs. På dis­play­et var der 20 ube­sva­re­de opkald. Fra det øje­blik var hen­des liv ik­ke me­re det sam­me, skri­ver tv2. dk. En plet­vis glat vej hav­de få­et Dot Wes­smans 22- åri­ge dat­ter Jo­han­ne til at mi­ste her­re­døm­met over sin lil­le Fi­at, og da hun ram­te to træ­er, slog al­le air­bags ud. Til­sy­ne­la­den­de hav­de Jo­han­ne ik­ke få­et så me­get som en rift . Men hen­des hjer­ne hav­de ta­get svært ska­de. Hun lå i ko­ma en må­ned. Dot Wes­sman sad ved hen­des si­de hver dag. Nu er hun i gang med genop­træ­ning, men det går me­get lang­somt. ’ Hun kan hver­ken sid­de, stå el­ler gå ale­ne. Hun har en stem­me, og hvis jeg de­ler or­de­ne op for hen­de, kan hun næ­sten for­stå, hvad jeg si­ger. Alt så el­lers så lyst ud før ulyk­ken. Hun gik på Co­pen­ha­gen Business School og skul­le over­ta­ge fi rma­et en dag. Jeg hå­ber, hun en dag kan bli­ve en del af li­vet igen,’ si­ger Dot Wes­sman i et in­ter­view med Bub­ber i Ude og Hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.