Kør­sel

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 22. OK­TO­BER 2015 Færds­els­lo­vens § 54 : Et mo­tor­dre­vet kø­re­tøj må ik­ke fø­res el­ler for­sø­ges ført af no­gen, hvis blod un­der el­ler eft er kørs­len in­de­hol­der be­vidst­heds­på­vir­ken­de stoff er, som eft er reg­ler fast­sat af ju­stits­mi­ni­ste­ren er klas­si­fi ce­ret som far­li­ge for færds­els­sik­ker­he­den, og som ik­ke er ind­ta­get i hen­hold til en lov­lig re­cept. Straff en for narkokørsel er nor­malt ube­tin­get fra­ken­del­se af fø­rer­ret­ten og en bø­de. Ko­kain: Stoff et ud­vin­des af bla­de­ne fra ko­ka­plan­ten. Ko­kain er ty pisk et hvidt pul­ver, der kan sniff es gen­nem næ­sen, spi­ses, drik­kes el­ler inji­ce­res i blod­ba­nen. Stoff et gi­ver en fø­lel­se af ener­gi, op­stemt­hed og selvsik­ker­hed.

Oli­ver

Bjer­re­huus blev stop­pet af po­li­ti­et kl. 05: 45 ud for Lyg­ten 23 på Nør­re­bro i Kø­ben­havn. Han var iføl­ge po­li­tiets op­fat­tel­se på­vir­ket af ko­kain, der klas­si­fi ce­res som ’ far­lig for færds­els­sik­ker­he­den’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.