Pind vil ha­ve hår­de­re straf for pæ­do­fi li

BT - - NYHEDER -

OVER­GREB Bang & Oluf­sens kre­a­ti­ve di­rek­tør Jo­han­nes Tor­pe for­la­der det dan­ske de­sig­ni­kon med øje­blik­ke­lig virk­ning. Nyhe­den fi k de an­sat­te i sid­ste uge. I dag be­kræft er Jo­han­nes Tor­pe op­lys­nin­gen. En af Tor­pes vig­tig­ste op­ga­ver var at stå i spid­sen for en gen­nem­gri­ben­de mo­der­ni­se­ring af Bang & Oluf­sens bu­tik­ker ver­den rundt. Virk­som­he­den Air­help er klar med en over­sigt over 27 fl ysel­ska­bers punkt­lig­hed, kun­de­til­freds­hed og ud­be­ta­lings­tid ved even­tu­el er­stat­ning. Må­let er, at det ik­ke kun er pri­sen, der af­gør pas­sa­ge­rer­nes valg af fl ysel­skab. Rat­ing- sy­ste­met kal­des Air­help Sco­re, og li­sten er gra­tis til­gæn­ge­lig fra Air­helps hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.