’’

BT - - NYHEDER -

KRE­DIT­VUR­DE­RING Vi ori­en­te­rer os om per­so­ner­ne og no­te­rer, hvem de og de­res virk­som­hed er til­knyt­tet. Ty­pisk gen­nem Lin­ke­dIn og virk­som­heds– da­ta­ba­ser

An­dreas Chri­sten­sen, Len­di­no

Al­go­rit­mer er com­pu­ter- skab­te hand­le­pla­ner, der for­tæl­ler en com­pu­ter, hvor­dan den skal hand­le, ba­se­ret på møn­stre i da­ta. Det be­ty­der, at en com­pu­ter, som f. eks. be­mær­ker, at der fin­des man­ge dår­li­ge be­ta­le­re i et gi­vent om­rå­de, kan gø­re, at din kre­dit­vær­dig­hed bli­ver rin­ge­re, for­di du bor i sam­me om­rå­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.