Eks­per­ter er be­kym­re­de ’’

BT - - NYHEDER - Ta­le­tids­kort el­ler abon­ne­ment – til­gæn­ge­lig­hed via te­le­fon

DA­TA Dan­sker­ne ri­si­ke­rer at bli­ve diskri­mi­ne­ret, når der skal op­ta­ges lån. Så­dan ly­der ad­vars­len nu fra ad­vo­kat med spe­ci­a­le i per­son­da­ta­ret, Rasmus Lund.

Kan en­de med diskri­mi­na­tion Fak­tum er, at der i dag er man­ge virk­som­he­der, som ik­ke over­hol­der loven al­li­ge­vel

Rasmus Lund, ad­vo­kat

For­brugs­va­ner: dy­re ind­køb el­ler re­stau­rant­be­søg i be­gyn­del­sen af må­ne­den Ven­ner: de­res be­ta­lings­hi­sto­rik og for­brugs­va­ner Tid­li­ge­re døm­te i dit net­værk, og hvor me­gen kon­takt I har Sta­tu­s­op­da­te­rin­ger: ind­blik i din ar­bejds­moral o. l. Li­kes’: hvad tryk­ker du ’ li­ke’ på? Grup­per: ’ Le­ga­lisér Can­na­bis’ – el­ler for­æl­dre­rå­ds­grup­per? Hvem du føl­ger Hvem der føl­ger dig For­brugs­va­ner og be­ta­lings­hi­sto­rik Hvor of­te du har skif­tet ar­bej­de Hvil­ke ar­bejds­stil­lin­ger du har be­klædt Hvem der er i dit pro­fes­sio­nel­le net­værk An­det til­gæn­ge­ligt ma­te­ri­a­le om dig på net­tet som f. eks. ar­tik­ler om dig, dem du ken­der og din ar­bejds­plads

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.