Van­vit­tigt valg

BT - - TV - KO­ME­DIE 11: 15 08: 55 17: 00 21: 00 07: 30 18: 50 13: 30 15: 00 22: 30 00: 20- 05: 30

Når det gen­nem­ru­ti­ne­re­de kon­gres­med­lem Cam Bra­dy ( Will Fer­rell) be­går en kæm­pe off ent­lig brø­ler li­ge før et kom­men­de valg, ud­nyt­ter et par sten­ri­ge di­rek­tø­rer si­tu­a­tio­nen. De fi nder en ri­va­li­se­ren­de kan­di­dat, der kan gø­re de­res ind­fl ydel­se gæl­den­de i North Ca­ro­li­na- di­strik­tet. De fi nder frem til den lo­ka­le Mar­ty Hug­gins ( Zach Ga­li­fi anakis), der le­ver en stil­le til­væ­rel­se som di­rek­tør for det lo­ka­le turist­cen­ter. I før­ste om­gang sy­nes Mar­ty at væ­re et håb­løst klod­set valg, men med hjælp fra si­ne nye vel­gø­re­re, en skarp kampag­ne- ma­na- ger og hans fa­mi­lies po­li­ti­ske for­bin­del­ser, bli­ver han snart en ud­for­drer, der gi­ver den ka­ris­ma­ti­ske Cam mas­ser at be­kym­re sig om. Som valg­da­gen nær­mer sig, be­gyn­der det at lig­ne dødt løb, og beg­ge har travlt med at op­dig­te hi­sto­ri­er og for­nær­me hin­an­den - og det bli­ver kun vær­re ind­til de to kan­di­da­ter nær­mest lig­ner to kamp­ha­ner på liv og død. ” The Campaign” er in­stru­e­ret af Jay Ro­ach, som og­så

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: stod bag ” Austin Powers”- se­ri­en, ” Me­et the Pa­rents” og ” Me­et the Fo­ck­ers”, så han ved, hvor­dan en ko­me­die skal skru­es sam­men. ( TV 2)

( T) 42. Ga­de. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1933. ( T) Vi­va Las Ve­gas. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. ( T) Kel­lys hel­te. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1970.

( T) The Prize. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1963. ( T) Hen­des ni mænd. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1949. ( T) Lust for Li­fe. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956. ( T) Dr. Love – hem­me­lig agent. En­gelsk agent­ko­me­die fra 1965. ( T) Desti­na­tion Tokyo. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1943. ( T) Gangster­re­den. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1968. ( T) Zieg­feld Fol­lies. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1946. Nat- tv.

Bå­de Will Fer­rell og Zach Ga­li­fi anakis blev no­mi­ne­ret til fl ere pri­ser for de­res sam­spil i ” The Campaign” - dog uden at vin­de. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.