DØD­BRIN­GEN­DE MÅBEN

Ro­nal­do og Zla­tan skød med løst kr­udt i gi­gan­ter­nes mø­de i Pa­ris

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/ 16 - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@ spor­ten. dk

’ Fod­bol­dens fæ­no­me­ner’ i ’ By­er­nes By’. Det var over­skrif­ten in­den af­te­nens stormø­de i Pa­ris, hvor Re­al Madrid var in­vi­te­ret til eks­klu­siv fod­bold­fest. To ti­telkan­di­da­ter i di­rek­te dyst, Cri­sti­a­no Ro­nal­do mod Zla­tan Ibra­him­ovic.

Men hav­de man for­ven­tet tord­nen­de fris­parks­ka­no­ner og ekvi­li­bri­sti­ske hæls­park, blev man skuf­fet. De nor­malt så død­brin­gen­de vå­ben blev de­mon­te­ret af to klip­pe­fa­ste de­fen­si­ver, og så end­te det i ste­det som de ko­mi­ske pa­ro­di­film i 1990’ er­ne: Død­brin­gen­de måben. Cri­sti­a­no Ro­nal­do var tæt­test på i 0- 0- kam­pen, men mis­brug­te en åben chan­ce med små 20 mi­nut­ter af op­gø­ret.

Fra sit hjem i Bel­gi­en fulg­te land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen med stor sand­syn­lig­hed med, og her kun­ne han no­te­re sig, at Re­al Madrid- de­fen­si­ven med Ser­gio Ra­mos og Rap­haël Va­ra­ne som cen­tralt bol­værk hav­de held med at pak­ke Zla­tan Ibra­him­ovic ind. Ved pau­sen hav­de an­grebs­fæ­no­me­net ik­ke teg­net sig for et ene­ste skud på mål og kam­pen var i det he­le ta­get en ræd­der­lig fo­re­stil­ling af sven­ske­ren. Om tre uger er det Si­mon Kjær og Da­ni­el Ag­ger, der får Zla­tan som ho­ved­op­ga­ve, når Dan­mark dra­ger til Sto­ck­holm og spil­ler den før­ste af to af­gø­ren­de play­off- kam­pe om en bil­let til EM i Frank­rig næ­ste som­mer.

CR7 uden plads

Den har Cri­sti­a­no Ro­nal­do al­le­re­de ind­løst, men mod pa­ri­ser­ne hav­de den po­rtu­gi­si­ske må­l­ma­ski­ne sjæld­ne pro­ble­mer med at ind­lø­se bil­let til net­ma­sker­ne.

Af­slut­nin­ger­ne på den ty­ske ke­e­per Ke­vin Trapp var ik­ke med den ky­nis­me, der teg­ne­de ham for et hat­tri­ck i Kon­ge­klub­bens før- ste grup­pe­kamp mod ukrain­ske Shakh­tar Do­netsk og som har gjort ham til den mest scoren­de spil­ler i Cham­pions Le­ague. Han fik ik­ke me­get plads af den bra­si­li­an­ske be­ton­duo, Marquin­hos og Thi­a­go Silva, i Pa­ris- de­fen­si­ven.

Kam­pen var al­drig vel­spil­let, og det var ty­de­ligt, at ch­eftræ­ner Ra­fa Be­ni­tez sav­ne­de den trio, som i sam­spil med Cri­sti­a­no Ro­nal­do kan få Re­al Madrid op i et gear over al­le an­dre. Ka­rim Ben­ze­ma, Ga­reth Ba­le og Ja­mes Rod­ri­gu­ez sad al­le ude og var af­løst af min­dre pro­fi­le­re­de nav­ne som Jesé, Ca­si­mero og Lucas Vázquez.

Med af­te­nens nul­lert in men­te skal hol­de­ne ik­ke ven­te me­re end to uger, før de igen står over for hin­an­den. Til end­nu en di­rek­te du­el om fø­rer­trøj­en i Cham­pions Le­agu­es Grup­pe A, hvor det er svært at fo­re­stil­le sig, at Malmö FF el­ler Shakh­tar skal kun­ne dril­le de to gi­gan­ter. Det vil dog næp­pe be­ty­de det sto­re mo­ti­va­tions­mæs­sigt for to af fod­bol­dens stør­ste ego­er, der pas­sen­de kan gå ef­ter at re­van­che­re af­te­nens præ­sta­tion på det per­son­li­ge plan. Ro­nal­do kan læg­ge yder­li­ge­re af­stand på al­le­ti­ders top­sco­rer­li­ste, mens Zla­tan trods si­ne 34 år på ba­gen kan be­vi­se, at han sta­dig har magi­en til at af­gø­re kam­pe på den stør­ste sce­ne.

Ba­re han for alt i ver­den ik­ke gør det, når Kjær, Ag­ger og re­sten af Dan­mark står over for ham i mid­ten af novem­ber.

Re­al Madrids Mar­ce­lo Vieira er fly­ven­de mod sin tid­li­ge­re hold­kam­me­rat i Re­al, Án­gel Di María på Parc des Prin­ces. FO­TO: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.