Beck­en­bau­er og UE­FA- boss ro­det ind i FI­FA- skan­da­le

FI­FA- kort­hu­set vak­ler eft er nye, heft ige mi­stan­ker

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­els O. Han­sen | piquet@ spor­ten. dk

Det ty ske fod­bold- ikon Franz Beck­en­bau­er er dra­get ind i un­der­sø­gel­sen om­kring VM i 2018 og 2022 til hen­holds­vis Rusland og Qa­tar.

Den eti­ske ko­mité i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund ( FI­FA) har af­slut­tet en un­der­sø­gel­se, der bl. a. har kig på Franz Beck­en­bau­ers rol­le i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af VM i 2018 og 2022.

Franz Beck­en­bau­er var med­lem af ek­se­ku­tiv- ko­mitéen i FI­FA, som i sin tid be­slut­te­de, at slut­run­der­ne skul­le af­vik­les i Rusland og Qa­tar.

Ud over den ty­ske fod­bold­kej­ser har ko­mitéen og­så kig­get nær­me­re på for­man­den for det span­ske fod­bold­for­bund, An­gel Ma­ria Vil­lar Llo­na. I fra­vær af Mi­chel Plat­i­ni – som FI­FA i sid­ste uge fo­re­lø­bigt sus­pen­de­re­de – er det re­elt An­gel Ma­ria Vil­lar, som for ti­den er top­boss i det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, UE­FA.

Af­ven­ter blot re­sul­ta­tet Rap­por­ten fra FIFAs eti­ske ko­mité er al­le­re­de fær­dig, så Beck­en­bau­er og Llo­na kan ik­ke gø­re an­det end at af­ven­te re­sul­ta­tet.

En­der ty­ske­ren og spa­ni­e­ren med at bli­ve kendt skyl­di­ge i at ha­ve mod­ta­get be­stik­kel­se, kan de bli­ve dømt ude af fod­bold­ver­de­nen i en år­ræk­ke.

Beg­ge næg­ter sig skyl­di­ge i at ha­ve gjort no­get for­kert.

Franz Beck­en­bau­er har tid­li­ge­re på må­ne­den måt­tet for­sva­re sig mod be­skyld­nin­ger om be­stik­kel­se i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af VM til Tys­kland i 2006. Han var ved den lej­lig­hed for­mand for den ty­ske an­søg­nings­ko­mité, og be­stik­kel­ses- pen­ge­ne skul­le væ­re kom­met fra en hidtil hem­me­lig­holdt fond.

Franz Beck­en­bau­er ( bil­le­det) er nu og­så un­der mi­stan­ke i en af FIFAs man­ge be­stik­kel­ses­sa­ger. Det sam­me er for­man­den for det span­ske fod­bold­for­bund, An­gel Ma­ria Vil­lar Llo­na. FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.