MENS VI VEN­TER PÅ LAUD­RUP ...

Mi­cha­el Laud­rup er fort­sat DBUs før­ste­pri­o­ri­tet som Mor­ten Ol­sens af­lø­ser. Men BT kan nu af­slø­re, at tviv­len om Laud­rups øn­sker har få­et DBU til at kig­ge mod ud­lan­det som plan B

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Johnny Wo­jciech Kok­borg | joko@bt.dk, Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@bt.dk

Mi­cha­el skal fin­de ud af, om han vil det el­ler ej Bayram Tutum­lu

Mor­ten Ol­sen er i dis­se da­ge i gang med for­be­re­del­ser­ne til EM- play­of­f­kam­pe­ne mod Sve­ri­ge, der kan vi­se sig at bli­ve de sid­ste for ham i spid­sen for det dan­ske lands­hold ef­ter en 15 år lang epo­ke. Uan­set om det bli­ver til en sid­ste slut­run­de el­ler ej for Ol­sen, er det un­der al­le om­stæn­dig­he­der slut til som­mer, når kon­trak­ten med DBU ud­lø­ber.

Der­for har DBUs di­rek­tør Claus Bret­ton- Meyer sam­men med re­sten af an­sæt­tel­ses­ud­val­get læn­ge væ­ret i gang med pro­ces­sen om at fin­de en ny land­stræ­ner. Det er sta­dig Mi­cha­el Laud­rup, DBU al­ler­helst ser over­ta­ge job­bet. Dan­ske­ren har væ­ret uden job, si­den han i som­mer stop­pe­de i Qa­tar- klub­ben Lek­hwiya.

Han er den ab­so­lut­te topkan­di­dat til land­stræ­nerjob­bet, hvor han med sin for­tid på nog­le af ver­dens stør­ste fod­bol­dadres­ser vil væ­re en pre­sti­ge- an­sæt­tel­se. Bå­de for DBU og for de dan­ske fod­bold­fans. Men der er man­ge usik­ker­he­der om­kring Laud­rup.

Ud­over tvivls­spørgs­mål om, hvor­vidt DBU kan be­ta­le hans løn, er det uvist, om Laud­rup re­elt set har lyst til ta­ge job­bet.

» Mi­cha­el skal fin­de ud af, om han vil det el­ler ej, « be­kræf­ter Laud­rups rå­d­gi­ver og agent Bayram Tutum­lu over for BT. Men skul­le Laud­rup tak­ke nej, er DBU for­be­redt og har en plan B klar. Her ind­går Kas­per Hjul­mand, der tid­li­ge­re er ble­vet nævnt som en mu­lig kan­di­dat, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ik­ke i over­vej­el­ser­ne. Han er ble­vet vejet og fun­det for let. Og det er ik­ke dan­ske træ­ner­nav­ne, der er øverst på li­sten ef­ter Laud­rup. I ste­det kig­ger DBU mod ud­lan­det og på mu­lig­he­den for, at Ol­sens af­lø­ser kan bli­ve en uden­land­sk træ­ner.

Kig­ger mod Tys­kland Helt kon­kret har det dan­ske fod­bold­for­bund al­le­re­de af­søgt træ­ner­mar­ke­det i Tys­kland. In­den for de se­ne­ste må­ne­der har man væ­ret rundt til for­skel­li­ge kam­pe i Tys­kland for at se nær­me­re på mu­li­ge em­ner. Og her er spe­ci­elt én kan­di­dat sprun­get i øj­ne­ne, er­fa­rer BT.

Det dre­jer sig om den tid­li­ge­re Borus­sia Mön­cheng­lad­bach- træ­ner Luci­en Fav­re, der i sid­ste må­ned sag­de op i klub­ben ef­ter en dår­lig sæ­son­start. Schweizi­ske Fav­re er et stort navn syd for græn­sen. Han star­te­de sin træ­n­er­kar­ri­e­re i hjem­lan­det, in­den han i 2007 over­tog Hertha Berlin med blan­det suc­ces, hvor han blandt an­det var med til at slå Brønd­by ud af Eu­ro­pa Le­ague.

Fav­res træ­n­er­kar­ri­e­re tog for al­vor et skridt op på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne i 2011. Fav­re over­tog et Glad­bach- mand­skab i kæm­pe kri­se un­der nedryk­nings­stre­gen. På blot fi­re år gjor­de han dem til Cham­pions Le­ague- del­ta­ge­re og bron­ze­vin­de­re i en Bun­des­liga, hvor stor­hold som Dort­mund, Schal­ke og Le­ver­ku­sen kæm­per om at ta­ge plad­ser­ne bag ma­sto­don­ten Bay­ern Mün­chen.

Fav­re be­skri­ves som en prak­ti­ker, der spil­ler ud fra, hvil­ket ma­te­ri­a­le han har til rå­dig­hed. Og så er han dyg­tig til - og ik­ke mindst in­ter­es­se­ret i - ar­bej­det og ud­for­drin­gen med de un­ge spil­le­re. No­get, der vil pas­se per­fekt ind i DBUs øn­sker. Fav­re er i øje­blik­ket trans­fer­fri, men han vil ef­ter alt at døm­me kræ­ve en høj løn li­ge­som Laud­rup. Der­for er det ik­ke uvæ­sent­ligt, om Dan­mark kva­li­fi­ce­rer sig til EM, hvor DBU iføl­ge egen vur­de­ring kan se frem til en ind­tægt på cir­ka 20 mil­li­o­ner kro­ner ef­ter al­le ud­gif­ter.

DBU har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re BTs hi­sto­rie, men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er der end­nu ik­ke ta­get kon­takt til Fav­re el­ler ind­ledt for­hand­lin­ger. Man ven­ter sta­dig på Mi­cha­el Laud­rup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.