Em­ner­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Luci­en Fav­re

Den schweizi­ske joker har skabt sig et stort navn i Tys­kland via job i Hertha Berlin og si­den Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. I sidst­nævn­te fik Fav­re stor suc­ces, da han ryk­ke­de klub­ben fra en pla­ce­ring i Bun­des­liga­ens dynd til Cham­pions Le­ague. Sid­ste sæ­son var Fav­res mester­styk­ke, da han sik­re­de Glad­bach en tred­je­plads og di­rek­te ad­gang til ver­dens stør­ste klub­tur­ne­ring, men suc­ce­sen fort­sat­te ik­ke. 20. sep­tem­ber sag­de Fav­re sit job i den ty­ske tra­di­tions­klub op ef­ter en ka­ta­stro­fal sæ­son­start, men han har fort­sat ry for at væ­re en af Bun­des­liga­ens mest ka­pab­le træ­ner­skik­kel­ser med en prag­ma­tisk til­gang til spil­let og en sik­ker hånd i ta­len­t­ud­vik­lin­gen. Spørgs­må­let er dog, om Fav­re er for dyr, og om pen­ge­stær­ke klub­ber i især Tys­kland ik­ke går ef­ter hans un­der­skrift. Ek­sem­pel­vis spe­ku­le­res der i, at schweize­ren kan bli­ve ny træ­ner for Yus­suf Poul­sen i RB Leipzig.

Tak­tisk stil: 4- 4- 2 i Borus­sia Mön­cheng­lad­bach

Løn­ni­veau: 7- 8 mio. kr. år­ligt

Åge Ha­rei­de

Den nor­ske træ­ner er i Dan­mark mest kendt for et ik­ke ube­tin­get suc­ces­fuldt op­hold i Brønd­by. I dag har Ha­rei­de an­der­le­des grund til at ran­ke ryg­gen. Li­ge på den an­den si­de af Øre­sunds­bro­en har nord­man­den så­le­des stor suc­ces hos de snart de­tro­ni­se­re­de sven­ske me­stre fra Malmö FF. Ud­over at fø­re den skån­ske klub til mester­ska­bet, har han to år i træk forgyldt Malmö med hund­re­de­vis af Cham­pions Le­ague- mil­li­o­ner via to tu­re i det forjæt­te­de grup­pe­spil. Det er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen i DBU. Ha­rei­de har tid­li­ge­re prø­vet kræf­ter med job­bet som land­stræ­ner. Fra 2003 til 2008 stod han i spid­sen for det nor­ske lands­hold. Tak­tisk stil: 4- 4- 2 i Malmö FF Løn­ni­veau: 1- 2 mio. kr. år­ligt

Bob Brad­ley

Den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske land­stræ­ner har haft enorm suc­ces i Sta­bæk, der med tre run­der til­ba­ge ind­ta­ger an­den­plad­sen i den nor­ske Tip­pe­liga. Med et lavt bud­get har Brad­ley ud­ført mirak­ler i Oslo- klub­ben, og det har gjort ham til et af Skan­di­navi­ens al­ler­var­me­ste træ­ner­nav­ne. I for­å­ret vil­le AaB ha­ve ham, og han var og­så in­de i bil­le­det, da FC Midtjyl­land i som­mer skul­le fin­de en af­lø­ser for Glen Rid­ders­holm. Brad­ley hav­de dog stør­re am­bi­tio­ner, og no­get ty­der på, at det gi­ver po­te. Ud over at væ­re et – dog for­holds­vis us­and­syn­ligt - em­ne til det dan­ske land­stræ­nerjob, er ame­ri­ka­ne­ren nem­lig og­så et en­dog me­get godt bud på en kom­men­de træ­ner i den fran­ske klub Le Hav­re.

Tak­tisk stil: Brad­ley har spil­let 4- 3- 3 og 4- 23- 1 i Sta­bæk. Sam­me sy­stem som Dan­mark har spil­let gen­nem snart 16 år.

Løn­ni­veau: 1- 3 mi­io. kr. år­ligt

Erik Ham­rén

En­gang var Ham­rén Aal­borgs bedst klæd­te og mest po­pu­læ­re mand. I dag er han i modvind på den an­den si­de af Øre­sund. Den sven­ske land­stræ­ner for­må­e­de ik­ke at få sven­sker­ne til EM i før­ste for­søg, men han får mu­lig­he­den via to play­off - kam­pe mod Dan­mark. Ham­rén er ik­ke det mest re­a­li­sti­ske bud, men hans aft ale med det sven­ske fod­bold­for­bund ud­lø­ber til som­mer. Her­fra står han uden ar­bejds­gi­ver, og med hans dan­ske me­rit­ter in men­te er Ham­rén næp­pe et navn, man helt ude­luk­ker på DBU Al­lé i Brønd­by.

Tak­tisk stil: Ham­rén har lagt sig op ad 4- 4- 2 med det sven­ske lands­hold.

Løn­ni­veau: 2- 4 mio. kr. år­ligt

Lars La­ger­bäck

Sven­ske­ren er ik­ke det mest se­xe­de navn, men hans me­rit­ter ta­lewr de­res eget sprog. La­ger­bäck har ført Island di­rek­te til EM i Frank­rig næ­ste år, og det har gjort hans navn re­le­vant. Sven­ske­ren har dog næp­pe hver­ken sti­len el­ler renom­me­et til at stå højt på DBUs øn­ske­sed­del, og spørgs­må­let er, om ik­ke han pas­ser bed­re ind på Island end i Dan­mark. La­ger­bäck er fel­tets mest ru­ti­ne­re­de land­stræ­ner, da han, før han i 2011 over­tog tøj­ler­ne på sa­gaø­en stod i spid­sen for først hjem­lan­det i en ni- årig pe­ri­o­de og si­den Ni­ge­ria.

Tak­tisk stil: La­ger­bäck er bå­de be­rømt og be­ryg­tet for sit 4- 4- 2- sy­stem.

Løn­ni­veau: 2- 3 mio. kr. år­ligt

DBU vil helst ha­ve Mi­cha­el Laud­rup som af­lø­ser for Mor­ten Ol­sen, og han over­ve­jer i øje­blik­ket, om han skal slå til, for­tæl­ler hans rå­d­gi­ver, Bayram Tutum­lu ( th). Men DBU har en pland B, hvis Laud­rup tak­ker nej. Nog­le af de nav­ne kun­ne - ud over Kas­per Hjul­mand - væ­re de fo­re­slå­e­de her­un­der. FO­TO: EPA/ SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.